Trafikbuller i detaljplanering

Trafikbuller i detaljplanering

Hur planera för ny bostadsbebyggelse i bullerutsatta lägen, i enlighet med PBL och trafikbullerförordningen?

Uppdragsutbildning

 

Omgivningsbuller är idag en stor miljöstörning i vårt samhälle, och kommunen har ett stort ansvar för att förebygga bullerstörning vid planering av ny bebyggelse. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du hanterar trafikbuller vid detaljplanering i enlighet med gällande regelverk.

 

Kursen ger dig kunskap om hur du planerar för ny bostadsbebyggelse i bullerutsatta lägen, i enlighet med PBL och trafikbullerförordningen. Du lär dig hur du bedömer om bullerutredning ska göras och hur omfattande den ska vara. Du lär dig även hur du reglerar bostadsbebyggelsens utformning via planbestämmelser och planbeskrivning, för att säkra att den nya bebyggelsen uppnår godkända bullernivåer enligt regelverket. Vi fördjupar oss särskilt kring hur olika lösningar kan åstadkomma skyddade sidor och hur du skapar uteplatser med god ljudkvalitet.

 

Ur kursens innehåll:

  • Vad är buller och hur påverkar det människors livskvalitet?
  • Buller i samhällsplaneringen – olika typer av buller samt hur bullernivåer beräknas
  • Bullerkartläggning och bullerutredning – hur blir du en bra beställare, även i komplexa situationer?
  • Nya regelverket kring planering av bostadsbebyggelse i bullerutsatta lägen – hur tillämpa bestämmelserna vid detaljplanering?
  • Hur kan placering och utformning av bostadsbebyggelse bidra till att skapa goda ljudmiljöer i bullerutsatta lägen?
  • Hur utforma lämpliga planbestämmelser i olika plansituationer? Planeringsåtgärder för att hantera buller i plankarta och planbeskrivning

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med detaljplanering och till dig som hanterar bullerfrågor i samhällsbyggnadsprocessen

 

Datum: Vi genomför kursen i din organisation efter förfrågan

 

Plats: Du bestämmer tid och plats för kursens genomförande

 

Pris: Kontakta Studia för en offert

Kursledare

Åsa Stenman Norlander

Akustikkonsult, Structor Akustik.

 

Åsa är civilingenjör inom maskin med specialistinriktningen ljud och vibrationer från KTH. Hon har arbetat som akustiker sedan 2000 och har stor erfarenhet av beräkning, utredning, åtgärdsdimensionering och verifiering inom samhälls-, industri-, bygg-, skott- och flygbuller men även med byggnadsakustisk projektering. Hennes specialistområde är samhällsbullerfrågor och stora bullerkartläggningar. Utöver detta har hon lång erfarenhet och internationella kontakter genom forskningsprojekt och nära samarbeten med akustiker i Europa och Norden.

Carl-Gustaf Hagander

Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen.

 

Carl-Gustaf har tidigare varit länsarkitekt i Södermanlands och Stockholms län. Han är en av författarna till boken ”PBL 2010 - En handbok om nya PBL och samhällsbyggande”, den senaste upplagan gavs ut 2016. Han har lång erfarenhet av att utbilda i PBL för olika målgrupper, och är alltid lika uppskattad som föreläsare.

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företag