Juridiskt hållbara villkor i markanvisningsavtal

Juridiskt hållbara villkor i Markanvisningsavtal

Hur säkerställa att villkoren i avtalet även genomförs i projektet?

15-16 maj 2018, Stockholm

 

Markanvisningsavtalet som upprättas mellan kommun och byggherren ska tydliggöra villkoren för försäljningen av kommunens mark. Under denna kurs fördjupar du dig kring hur du upprättar avtal som både kommun och byggherren ser fördelar med, samtidigt som du uppfyller de mål kommunen ställer på utvecklingen av marken, kring till exempel utformning och gestaltning av den nya bebyggelsen, varierade upplåtelseformer samt utbyggnadstakt.

 

Kommunala markanvisningar är ett viktigt verktyg för att styra utvecklingen av bebyggelsen som sker på kommunens mark. Markanvisning görs ofta i ett inledande skede av plan- och byggprocessen, och har därför stor betydelse för vilka projekt som genomförs samt inte minst, hur de genomförs.

 

Under denna kurs fördjupar du din kunskap om de lagliga grunderna för markanvisningsavtalet och vilka villkor som du får och kan ställa. Kursen är mycket praktiskt inriktad, och du får möjlighet att se olika exempel på avtal vid markanvisning och förslag kring vad du bör reglera i vilket avtal. Du lär dig även mer om hur du arbetar i praktiken för att se till att de villkor som kommunen ställer på byggherren, kring till exempel utbyggnadstakt, varierade upplåtelseformer samt gestaltning av den nya bebyggelsen, även genomförs i projekten – och bibehålls över tid.

 

Ur kursinnehållet:

  • Avtal vid försäljning av kommunal mark - hur hantera gränserna mellan den civilrättsliga och offentligrättsliga lagstiftningen?
  • Villkor i markanvisningsavtal, vad är tillåtet och vad är juridiskt hållbart?
  • Hur avtala om utformning, utbyggnadstakt och varierade upplåtelseformer?
  • Kommunala särkrav – hur arbeta idag för att styra mot målen i kommunens miljöprogram vid markanvisning?
  • Hur säkerställa att villkoren i avtalet även genomförs i projektet?
  • Hur prissätta byggrätten? Olika prissättningsmodeller
  • Från markanvisningsavtal till köpeavtal – villkor kring överlåtelse, tillträde samt köpevillkor
  • Hur hantera avtalsbrott och viten under projektets genomförande?

 

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med markanvisning och upprättar markanvisningsavtal inom kommunen, t.ex. projektledare, exploateringsingenjörer, chefer inom mark och exploatering samt kommunjurister. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.

 

Datum: 15-16 maj 2018, Stockholm

 

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

 

Pris: 11 900 kronor, exklusive moms.

I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Tomas Vesterlin

Jurist och civilingenjör med fastighetsrättslig inriktning, Vesterlins & Co

Kristin Norberg

Jurist med fastighetsrättslig inriktning, Vesterlins & Co

Sven Gustafsson

Enhetschef för Projektenheten, Fastighetskontorets exploateringsavdelning,

Malmö stad

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företag