Hantering av schaktmassor i exploateringsprojekt

Hantering av schaktmassor i exploateringsprojekt

Lagstiftning - Provtagning - Riskbedömning - Uppföljning

27 - 28 november 2017, Stockholm

 

Runt om i landet pågår stora satsningar på att bygga bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. Inte sedan miljonprogramsåren har byggtakten varit så hög som nu. Det stora antalet byggprojekt generar enorma volymer avfall i form av schaktmassor, både icke förorenade och förorenade massor.

 

Samhället bör sträva efter att schaktmassor återanvänds så långt som möjligt för att minska behovet av orört material. Vid återanvändning är det viktigt att användningen av massorna inte medför att föroreningar sprids eller att massor hamnar på platser som inte är ämnade för ändamålet. En god kontroll för hanteringen av massorna är grundläggande för att massorna ska kunna nyttiggöras utan risk för miljö och hälsa.

 

De kapitel i Miljöbalken som reglerar hanteringen av schaktmassor kan upplevas komplicerade och svårtolkade. Under denna kurs får du vägledning i hur lagstiftningen gällande schaktmassor ska tolkas och tillämpas i praktiken, så att du med ökad säkerhet kan handlägga ärenden som rör schaktmassor. Du lär dig hur du strategiskt och metodiskt arbetar med provtagning av massor för att kunna bedöma risker vid återvinning av schaktmassor. Dessutom får du viktig kunskap om hur du kan öka kontrollen över uppgrävda massors transportkedja och slutdestination.

 

Ur kursens innehåll:

  • Genomgång och tolkning av lagstiftningen gällande schaktmassor och masshantering
  • Metodik för strukturerad och säker riskbedömning vid återvinning av schaktmassor för anläggningsändamål
  • Provtagning på massor – strategier, metodik och analys och tolkning av provsvar
  • Hur öka kontrollen över uppgrävda massors transportkedja och slutdestination?

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som handlägger ärenden som rör schaktmassor på landets kommuner och länsstyrelser.

 

Datum: 27 - 28 november 2017

 

Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

 

Pris: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Eva-Britt Eklöf

Eva-Britt är jur.kand. och notariemeriterad och arbetar idag på WSP. Hon har arbetat mer än 15 år som miljöjurist både på länsstyrelse och som konsult. Eva-Britt arbetar huvudsakligen med miljöjuridisk rådgivning inklusive miljöstrategiska överväganden i samband med tillståndsansökningar enligt 9 och 11 kap. miljöbalken och annan prövning enligt miljöbalken bl.a. vad gäller skydd av områden och förorenad mark. Eva-Britt håller utbildningar i miljörätt och plan- och bygglagen både så kallade öppna utbildningar och kundanpassade utbildningar för både myndigheter och företag.

Ylva Persson

Ylva är Fil. dr i Miljökemi och arbetar vid WSP i Umeå sedan 2009. Ylva har sin specialisering inom organisk miljökemi och förorenad mark; främst transport av organiska föroreningar (bl.a. klorfenol och dioxiner) i mark och grundvatten. Ylva arbetar med undersökningar och riskbedömningar av förorenade områden. Arbetet inkluderar inledande undersökningar och förenklade riskbedömningar, beräkning av platsspecifika riktvärden men även fördjupade riskbedömningar och åtgärdsutredningar. Ylva genomför bland annat fördjupade riskbedömningar med fokus hälsa eller belastning.

Magnus Dalenstam

Magnus Dalenstam är civilingenjör i kemiteknik och har varit konsult inom förorenade områden i mer än 10 år. Sedan hösten 2016 är Magnus även gruppchef för Förorenade områden på WSP i Stockholm. Magnus har främst arbetat med miljötekniska markundersökningar samt miljökontroll och beställarstöd i miljöfrågor i samband med exploateringsprojekt. I uppdragen har ingått att planera och utföra markundersökningar, anmälningar för efterbehandling och handlingsplaner för hantering av schaktmassor. I detta har ofta ingått kontakt med tillsynsmyndigheter och entreprenörer samt granskning av planer och dokument framtagna av entreprenörer. Magnus är även en van utbildare som deltagit som föreläsare och presentatör på ett flertal externa och interna utbildningar och seminarium där han under senare år fokuserat på hantering av schaktmassor i samband med exploatering.

 

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företag