Anlägga och restaurera våtmarker i kommunen

Anlägga och restaurera våtmarker i kommunen

Hur välja rätt åtgärd för att uppnå olika nyttor i landskapet? Från projektidé till optimerad utformning och hållbar drift

7–8 december 2021, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Att anlägga och restaurera våtmarker i landskapet är en viktig del i arbetet för att uppnå en hållbar samhällsplanering. Vi behöver nu accelerera arbetet för att uppnå MKN för vatten, de nationella miljömålen och öka den biologiska mångfalden i både odlings- och skogslandskapet. Våtmarksprojekt kan vara en viktig pusselbit för att nå dessa mål.


Våtmarker levererar viktiga ekosystemtjänster, exempelvis vattenrening, inbindning och lagring av kol, översvämningsskydd och biologisk produktion. I både odlings- och skogslandskap har stora ytor våtmarker historiskt dikats ur och torrlagts i syfte att öka brukningsbara arealer. Nu behöver vi arbeta för att återskapa den naturliga hydrologin i dessa miljöer, så att vi kan minska miljöbelastningen i våra vattendrag genom fördröjning och rening, öka den biologiska mångfalden och klimatnyttan. Dessa nya miljöer kan även bli attraktiva platser för rekreation.


Under denna kurs får du fördjupa din kunskap om hur du kan initiera och arbeta med våtmarksprojekt, från idé till genomförande.


Ur kursinnehållet:

  • Varför behöver vi fler våtmarker i landskapet?

  • Vattenfrågor och hållbar samhällsplanering – hur samverka för att accelerera arbetet för att uppnå MKN för vatten?

  • Finansieringsmöjligheter för våtmarksprojekt i kommunen – vilka stöd finns att söka idag?

  • Vad behöver du tänka på inför ett våtmarksprojekt? Tillstånd och juridiska processer

  • Initiera våtmarksprojekt utanför kommunal mark – hur skapa ett bra samarbete med markägaren?

  • Våtmarker i olika typer av landskap –vilka nyttor kan vi få?

  • Optimerad utformning av anläggningen för att uppnå önskad effekt och funktion

  • Skötsel och drift av våtmarker – hur skapa förutsättningar för en hållbar drift redan i projekteringsskedet?

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med miljö- och klimatfrågor i kommunen, och som driver eller planerar att driva våtmarksprojekt. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.


Datum7–8 december 2021


PlatsPiperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm eller digitalt på distans.


Pris

Kurs i Stockholm: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Tette Alström

Miljökonsult med fokus på vattenvård, Ekologigruppen

Emma Lennmo

Våtmarkssamordnare, Enheten för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen i Stockholms län

Karl Asp

Projektsamordnare Höje å vattenråd, Lunds kommun

Hannes Öckerman

Civilingenjör inom miljö- och vattenteknik och miljökonsult, WRS