Arkitektur och kulturvärden i bygglovsprocesser

Arkitektur och kulturvärden i bygglovsprocesser

Så gör du korrekta prövningar av bygglov och fattar beslut med stöd i PBL – för hållbara och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer

12–13 oktober 2020, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans!


Enligt riksdagens mål för arkitektur-, form- och design ska arkitektur, form och design bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.


För att nå detta mål är det viktigt att planering och byggande sker med fokus på att skapa långsiktigt goda livsmiljöer för både dagens generationer och kommande. Under de närmaste 10 åren är det beräknade byggbehovet ungefär 64 000 nya bostäder per år. Kommunens beslut i bygglovsärenden gör starka avtryck i hur den bebyggda miljön formas. När en stor mängd bostäder ska byggas på kort tid är det därför särskilt viktigt att säkerställa en väl gestaltad miljö med hög arkitektonisk kvalitet.


För dig som arbetar med handläggning av bygglov kan det vara utmanande att göra korrekta prövningar av bygglov och fatta beslut med lagstöd, som säkerställer hållbara och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Denna kurs ger dig ökad säkerhet i hur du ska gå tillväga för att avgöra om en ansökan om bygglov ska beviljas eller avslås och när vidare utredningar krävs.


Under kursen får du även ta del av aktuella rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen avseende tillämpningen av plan- och bygglagens begrepp för god form-, färg- och materialverkan, och vilka lärdomar vi kan dra av dessa domar. Dessutom får du tips och inspiration om hur du kan arbeta för att öka förståelsen för värdet av god arkitektur och väl gestaltad miljö hos politiker, allmänhet och andra kommunala förvaltningar.


Ur kursinnehållet:

  • Hur arbeta med gestaltningsfrågor i bygglovsprocesser för att främja god arkitektur och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer? Vilka utmaningar står vi inför?

  • Gestaltnings- och arkitekturfrågor inför nybyggnation och ombyggnad

  • Aktuella rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen avseende tillämpningen av plan- och bygglagens begrepp för god form-, färg- och materialverkan, varsamhet, förvanskning och god helhetsverkan

  • När gäller förvanskningsförbudet och hur avgöra vad som är en särskilt värdefull byggnad?

  • Hur tillämpa utformningskravet god form-, färg- och materialverkan i praktiken?

  • Hur öka förståelse för värdet av god arkitektur och väl gestaltad miljö hos politiker, allmänhet och andra kommunala förvaltningar

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med handläggning av bygglov, är bygglovschef eller har en annan roll och är intresserad av frågor som rör arkitektur och kulturvärden i bygglovsprocesser.


Datum: 12–13 oktober 2020, Stockholm


PlatsPiperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm eller digitalt på distans. Vänligen meddela oss om du vill delta digitalt vid din anmälan.


Pris: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Carl-Gustaf Hagander, Arkitekt SAR/MSA och tidigare tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen


Carl-Gustaf har lång erfarenhet av att arbeta med tillämpningen av PBL i samhällsbyggandet. Han har tidigare varit länsarkitekt i Södermanlands och Stockholms län samt arbetat på Riksantikvarieämbetet. Senast arbetade han som tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen. Carl-Gustaf är en av författarna till boken ”PBL 2010 - En handbok om nya PBL och samhällsbyggande”, den senaste upplagan gavs ut 2016. Han har lång erfarenhet av att utbilda i PBL för olika målgrupper och är alltid lika uppskattad som föreläsare.

Martin Åhrén, Byggnadsantikvarie och kontorschef, Sweco Architects i Gävle


Martin har mer än 15 års erfarenhet som byggnadsantikvarie inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Uppgifterna har omfattat allt från utredningar, förundersökningar och kulturmiljöanalyser, medverkan vid renoveringar och ombyggnader till pedagogisk verksamhet som föredrag och skrivandet av böcker. I egenskap av certifierad sakkunnig kulturvärden har Martin mångårig erfarenhet av uppdrag kopplade till kraven på varsamhet och förbudet mot förvanskning enligt PBL samt bedömningar av riksintressen enligt miljöbalken.

Emina Kovacic, Stadsarkitekt och stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun


Som stadsbyggnadschef ansvarar Emina för översiktsplanering, detaljplanering, bygglov samt mark och exploatering i kommunen. Genom sin roll som stadsarkitekt samarbetar hon i olika former med Blekinge Tekniska Högskolas institution för fysisk planering. Emina är även bloggare på www.arkitekt.se och ledamot i Riksantikvarieämbetets insynsråd och därmed engagerad i frågor som rör arkitektur, stadsbyggnad och kulturmiljö.

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2020