Dataskyddslagstiftningen och arkivering i offentlig sektor

Dataskyddslagstiftningen och arkivering i offentlig sektor


Du som arbetar som arkivarie i offentlig sektor har en alltmer central position i din organisation, och ansvar för att se till att rutiner och system finns på plats för att bevara samhällets information, så att informationen blir tillförlitlig och kulturarvet säkras för både dagens och morgondagens medborgare.


Efter ikraftträdandet av den nya dataskyddslagstiftningen som ska garantera individen ett ökat integritetsskydd, har frågorna kring bevarande och gallring hamnat i fokus. Det har i många organisationer blivit ett stort fokus på gallring av personuppgifter, och arkivlagens bestämmelser om bevarande har delvis hamnat i bakgrunden.


Under denna kurs får du öka din juridiska och praktiska kunskap kring hur den nya dataskyddslagstiftningen påverkar informationshantering och arkivering i den offentliga sektorn. Vi gör fler olika praktiska övningar kring tillämpningen av lagstiftningen.


Efter kursen kan du med ökad säkerhet förankra dina argument i lagstiftningen, kring t.ex. bevarande och gallring och på så sätt även bättre kunna motivera rutiner och beslut ut i din organisation.


Ur kursinnehållet:

  • Praktiska erfarenheter av GDPR – hur har arkivets verksamhet påverkats?
  • Dataskydd och långsiktigt bevarande – hur arbetar du med arkivering i offentlig sektor med hänsyn tagen till den nya dataskyddslagstiftningen?
  • Fördjupning kring betydelsen av centrala artiklar i GPDR som rör arkivering i offentlig sektor
  • Vilket förhållande råder mellan GDPR och svenska nationella lagar och förordningar? Dataskyddslagen, arkivlagen, OSL, tryckfrihetsförordningen och registerförfattningar
  • Hur tillämpar du den nya lagstiftningen kring dataskydd i arkivets verksamhet? Praktiska exempel kring registerutdrag, hantering av flytt av information samt begäran om radering
  • Hur kommunicerar du i din organisation kring arkivfrågorna och kraven kring bevarande och gallring av personuppgifter?

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som arkivarie inom den offentliga sektorn, inom kommunal, regional och statlig verksamhet. Även andra som är intresserade av att fördjupa sin kunskap kring dessa frågor är välkomna till kursen.


Uppdragsutbildning: Denna kurs kan du beställa till din organisation som en

uppdragsutbildning. Du bestämmer själv tid och plats för kursens genomförande.

Kontakta oss på Studia för en offert.Kursledare

Erik Janzon, rättschef, eHälsomyndigheten


Erik är jurist med lång erfarenhet av dataskydd. Han har arbetat som utredningssekreterare i Integritetskommittén, som lämnade sitt slutbetänkande i juni 2017. Kommittén hade som huvuduppdrag att utifrån ett individperspektiv kartlägga och analysera faktiska och potentiella risker för intrång i den personliga integriteten i såväl privat som offentlig verksamhet. Erik har tidigare arbetat som tillsynschef på Datainspektionen med ansvar för bland annat kommunal verksamhet, hälso- och sjukvård samt utbildning. Idag är han chef för eHälsomyndighetens rättsavdelning.


Anders Sundqvist, arkivarie, Försäkringskassan


Anders är arkivarie och har arbetat inom den offentliga sektorn i hela yrkeslivet. Han har tidigare arbetat som kommunarkivarie i Solna stad, och som tillsynsarkivarie på Riksarkivet, då han utövade tillsyn över universitet och högskolor. I sitt arbete på Arbetsförmedlingen ansvarade han för utbildning i arkivkunskap i olika internutbildningar för medarbetare. Idag arbetar Anders på Försäkringskassan, där han huvudsakligen arbetar med myndighetens informationsstyrning, d.v.s. gallring och uppgiftsminimering inom kontrollverksamheten samt bevarande av handlingar och uppgifter i diarium och verksamhetssystem.

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019