Barnperspektiv vid fysisk planering

Barnperspektiv vid fysisk planering

Hur säkerställa att hänsyn tas till barns och ungas rättigheter i samhällsplaneringen?

19–20 mars 2020, Stockholm


Från 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag. I och med detta är det viktigt att säkerställa att hänsyn tas till barns och ungas rättigheter i samhällsplaneringen.


Plan- och bygglagen vilar på principen om medborgarinflytande och människors delaktighet i samhällsutvecklingen. Detta ligger i linje med artikel 12 i barnkonventionen, där det står att det barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Svensk lag överensstämmer överlag även med artikel 31 barnkonventionen som handlar om barns rätt till vila, fritid och lek.


Det som är viktigt när barnkonventionen blir lag är att säkerställa att barns och ungas rättigheter verkligen tillgodoses i det praktiska arbetet med planering och vid stadsutveckling.


Att ha ett tydligt barnperspektiv vid fysisk planering är centralt för en hållbar utveckling. Barns och ungas livsvillkor påverkas starkt av hur den byggda miljön, planeras, gestaltas och förvaltas. Idag bygger vi allt tätare, särskilt i våra städer och det är ofta en stor utmaning att bibehålla tillräckligt stora friytor för barns och ungas behov.


Under denna konferens får du kunskap om vad det innebär för arbetet med fysisk planering när barnkonventionen blir lag. Du får lära och inspireras av en rad framgångsrika exempel på hur man kan arbeta i praktiken för att säkerställa att barns och ungas rättigheter tillgodoses vid fysisk planering.


Ur konferensprogrammet:


  • Stärk din kunskap om barnkonventionen och vad det innebär när den blir svensk lag

  • Vad får det för betydelse för den fysiska planeringen när barnkonventionen blir lag?

  • Hur öka barns och ungas delaktighet i den fysiska planeringen?

  • Barnkartor i GIS – en metod för planering och förvaltning av barns utemiljö

  • Hur tillgodoses barns och ungas möjlighet till lek och rekreation genom fysisk planering?

  • Hur planera för tryggare och säkrare skolvägar?

  • Hur göra barnkonsekvensanalyser vid fysisk planering – för att få bättre beslutsunderlag och säkerställa att barnets bästa beaktas i alla beslut som rör barn?

  • Hur arbeta för att stärka barnperspektivet vid översikts- och detaljplanering?Målgrupp: Konferensen vänder sig till dig som arbetar med fysisk planering på landets kommuner, som konsult eller på länsstyrelse.


Datum: 19–20 mars 2020, Stockholm


Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm


Pris: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår konferensens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Talare:

Maria Grahn-Farley, Uppsala Universitet

Lisa Klingwall, Uppsala Kommun

Kerstin Nordin, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Jessica Svännel, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Carina Tenngart Ivarsson, Malmö stad

Anne Brontér, Malmö stad

Anthon Georgsson, Ramboll Stockholm

Charlotta Östholm, Ramboll Stockholm

Sarah Brunzell, Huddinge kommun

Mie Svennberg, Göteborgs stad

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019