Effektiv och hållbar dagvattenhantering

Effektiv och hållbar dagvattenhantering

Hur välja rätt dagvattenlösning för olika miljöer och behov av fördröjning och rening?

24–25 november 2021, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Under den här kursen får du kunskap om hur vi skapar hållbara dagvattenlösningar för framtidens behov. Vi fördjupar oss kring hur du väljer rätt dagvattenlösning för olika miljöer som förebygger, fördröjer och renar dagvattnet där föroreningarna uppkommer, för en effektiv och hållbar dagvattenhantering.


Landets kommuner har ett viktigt ansvar för att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Senast 2023 ska en hållbar dagvattenhantering integreras i planering och byggande. Företrädesvis ska naturbaserade lösningar nyttjas för att förebygga uppkomsten av dagvatten samt vattenvägar utformas för kraftig nederbörd. I övrigt ska dagvattnet nyttjas som en resurs, fördröjas så nära källan som möjligt, och vid behov renas.*


Ett förändrat klimat med ökad nederbörd i hela landet och fler kraftiga skyfall, ökar risken för översvämningar som kan få förödande konsekvenser för bebyggelse, infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner. Genom att planera in dagvattenlösningar baserade på naturens eget sätt att hantera dagvatten kan vi minska översvämningsrisker.


Känsliga recipienter och växt- och djurliv påverkas dessutom negativt av utsläpp av förorenat dagvatten. Därför måste förorenat dagvatten renas innan det släpps ut i den naturliga vattenmiljön.


Allt vatten ska ses som en resurs, även i den bebyggda miljön. Att använda vattnet på plats i stället för att avleda det, bidrar ofta med flera nyttor som till exempel ökad biologisk mångfald och en attraktiv utemiljö. Vattnet kan även lindra effekten av värmeböljor och hjälpa till att sänka temperaturen varma dagar.


Under den här kursen får du kunskap om hur vi skapar hållbara dagvattenlösningar för framtidens behov. Vi går igenom vilket ansvar kommunen har både när det gäller att förebygga översvämningar och för att minska dagvattnets miljöpåverkan. Du får en inblick i de senaste forskningsrönen kring hållbara dagvattenlösningar, samt kunskap om vilka olika hållbara dagvattenlösningar som finns och hur du väljer rätt lösning för olika behov.


Dessutom får du inspireras och lära dig mer av tre av landets kommuner som verkligen ligger i framkant när det gäller att skapa hållbara dagvattenlösningar för framtidens behov.


*Källa: Naturvårdsverket


Ur kursinnehållet:

  • Vilket ansvar har kommunen när det gäller att förebygga översvämningar och att minska dagvattnets miljöpåverkan?

  • Attraktiva och funktionella dagvattenlösningar i omvandlings- och förtätningsområden

  • Effektiva rutiner och samarbeten mellan olika verksamhetsområden för anläggning, drift och underhåll av öppna dagvattenlösningar

  • Hur skapa tillräckligt god beredskap för att förebygga översvämningar och hantera stora vattenflöden?

  • Effektiva och attraktiva dagvattenlösningar vid nyexploatering

  • Hållbara växtval för attraktiva öppna gröna dagvattenlösningar

  • Hur välja rätt dagvattenlösning för olika miljöer och behov?

  • Vad är viktigt att tänka på vid dimensionering av dagvattenlösningar i olika miljöer för att få önskad funktion och reningseffekt?

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med dagvattenfrågor på landets kommuner eller som konsult.


Datum24–25 november 2021


PlatsPiperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm eller digitalt på distans.


Pris:

Kurs i Stockholm: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.
I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Godecke Blecken, Professor inom VA-teknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå Tekniska Universitet och dagvattenexpert på Sweco AB i Luleå


Godecke arbetar med dagvattenhantering i forskning, undervisning på universitet och i praktiken. Hans forskning handlar huvudsakligen om urbant dagvatten och olika tekniker för dagvattenbehandling, (till exempel permeabla ytbeläggningar, infiltrationsstråk, dammar, våtmarker med mera), samt med dagvattenkvalité och dagvattnets påverkan på den naturliga miljön. En viktig del av arbetet handlar om att undersöka grön dagvatteninfrastrukturs tekniska funktion i Sveriges kalla klimat samt att anpassa teknikerna till dessa förhållanden. Nyare forskning omfattar interdisciplinär utvärdering av mångfunktionell dagvattenhantering med blå-grön infrastruktur.

Johanna Lindqvist, Advokat, Advokatfirman Lindahl


Johanna är advokat på Advokatfirman Lindahl. Där arbetar hon med rådgivning och biträde vid tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Hon ger också juridisk rådgivning i frågor om tillsyn enligt miljöbalken och biträder vid överklaganden av tillsynsbeslut. Hon arbetar också med ansvarsfrågor enligt 10 kap. miljöbalken, där hon exempelvis bistår med ansvarsutredningar, hantering av avtalsreglering och biträde i myndighets- och domstolsprocesser. Miljöbalkens kopplingar till planeringslagstiftning och vattentjänstlagen är ett område som Johanna tycker är mycket intressant. Där har Johanna erfarenhet av att arbeta med kommuner och va-huvudmän samt fastighetsägare i olika skeden av planarbete och strategiska frågor. Hon håller också föredrag och skriver artiklar om de rättsområden som hon är verksam inom.

Agata Wehlin, Dagvattenspecialist, Nacka kommun


Agata arbetar bland annat som teknikansvarig dagvatten i Nacka kommuns genomförandeskede av allmänna anläggningar samt som projektledare för kommunens egna dagvattenprojekt så som utvärdering av regnbäddars reningsfunktion. Även samordning av skyfallsfrågor och strategisk planering för klimatanpassning ingår i arbetet. Agata arbetade tidigare som dagvattenstrateg på VA- och avfallsenheten, Nacka kommun där hon var drivande i arbetet med att ta fram kommunens nya dagvattenstrategi, som antogs i april 2018. Hon har även arbetat som konsult och gruppchef för SWECO:s dagvattenverksamhet i Stockholm.

Elisabeth Olsberg, Planeringsingenjör, Växjö kommun


Elisabeth arbetar med planering, utredning och nyanläggning av nya dagvattenlösningar i samband med detaljplaner och exploateringsområden samt planering och uppföljning av befintliga dagvattenanläggningar.

Peter Gustavsson, Utredningstekniker, Växjö kommun


Peter arbetar med planering och utredning inför nyanläggning av nya dagvattenanläggningar samt med drift och underhåll av befintliga dagvattenanläggningar.


Växjö kommun har sedan lång tid arbetat med att förbättra dagvattenhanteringen och de stadsnära sjöarnas vattenkvalitet. Drygt hundra dagvattenanläggningar av skiftande karaktär finns i kommunen, varav de flesta i Växjö stad. De flesta är öppna dagvattenlösningar så som utjämningsmagasin i parkmark eller reningsdammar med permanent vattenspegel. Det finns också svackdiken, permeabla beläggningar och regnbäddar anlagda i stadsmiljön.

Ronnie Nilsson, Landskapsarkitekt, Uppsala kommun


Ronnie är landskapsarkitekt och projektledare på Uppsala kommun. Har sedan 2015 arbetat med Rosendalsprojektet, en ny stadsdel med stort fokus på hållbar stadsutveckling. Projektet har arbetat aktivt med utveckling av ny teknik för att omhänderta dagvatten i gatumiljö. Resultatet är en grön stadsdel som utvecklas samtidigt som nya invånare och verksamheter tillkommer.