Hållbara dagvattenlösningar i gatumiljö och på kvartersmark

Hållbara dagvattenlösningar i gatumiljö och på kvartersmark

Åtgärder och arbetssätt vid ny- och ombyggnation för att rena, fördröja och nyttja dagvattnet

3–4 december 2019, Stockholm


Vi står inför en stor utmaning i våra städer då vi behöver hantera ökade mängder nederbörd och fler extrema skyfall i urbana miljöer med redan många hårdgjorda ytor. Kommunens dagvattenstrategi och skyfallsplan är ofta tydliga med att man ska arbeta aktivt för att hantera dagvatten mer hållbart i urbana miljöer, med olika innovativa och öppna gröna lösningar som infiltrerar, fördröjer och renar dagvattnet nära källan.


I alla ny- och ombyggnadsprojekt i urbana miljöer har vi chansen att förbättra dagvattenhanteringen efter dagens krav och möjlighet att använda dagvattnet som en resurs i gaturummet och på kvartersmark, men det är inte enkelt att omvandla strategier och planer till handling i de faktiska projekten och anläggningsarbetena.


Under denna kurs fördjupar vi oss kring hur olika dagvattenlösningar fungerar för olika typer av gatumiljöer eller kvartersmark, och hur man som kommun kan arbeta för att få nya innovativa och hållbara dagvattenlösningar på plats vid ny- och ombyggnadsprojekt, på både kommunal och privat mark.


Ur kursinnehållet:


  • Hållbara dagvattenanläggningar för att hantera ett ökat dagvattenflöde i urban miljö – när passar olika lösningar?
  • Hur väljer du rätt åtgärd för att uppnå syftet med dagvattenhanteringen?
  • Drift och underhåll av dagvattenanläggningar – hur säkerställer vi en långsiktigt säker funktion av anläggningarna?
  • Funktionell och innovativ dagvattenhantering i gatumiljö – hur blir strategin verklighet i ombyggnationen av Värmdövägen? Nacka kommun
  • Blågröngrå-system för att rena, fördröja och nyttja dagvatten i gaturummet – hur anlägga och drifta innovativa system i praktiken? Erfarenheter från Vellinge och Uppsala
  • Hur skapar vi en hållbar och robust dagvattenhantering på såväl privat som kommunägd mark? Erfarenheter från Täby kommuns mångåriga dagvattenarbete
  • Handlingsplan för god vattenstatus och lokala åtgärdsprogram – hur fungerar verktygen i praktiken? Stockholms stad

MålgruppKursen riktar sig till dig som arbetar med genomförandet av ny- eller ombyggnationsprojekt i kommunen, t.ex. inom gata och VA. Även du som arbetar med strategiska dagvatten-, klimatanpassnings- och miljöfrågor är välkommen till kursen.


Datum: 3–4 december 2019, Stockholm


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm


Pris: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Hannes Öckerman

Civilingenjör inom miljö- och vattenteknik och miljökonsult, WRS

Godecke Blecken

Biträdande professor inom VA-teknik, Luleå Tekniska Universitet och dagvattenexpert på Sweco Environment i Luleå

Agata Wehlin

Dagvattenspecialist, enheten för Bygg- och anläggning, Nacka kommun

Kent Fridell

Landskapsingenjör och specialist inom blågröngrå infrastruktur, Edge

Andreas Jacobs

VA-projektör och dagvattenspecialist, Täby kommun

Juha Salonsaari

Enhetschef på Vattenmiljöenheten, Miljöförvaltningen, Stockholms stad

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019