Hantera dagvatten i gaturummet

Hantera dagvatten i gaturummet

Hållbara metoder och verktyg för effektiv avvattning i ett förändrat klimat

Fokus: Gatudrift och underhåll

24–25 november 2022, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Hur gaturummet förvaltas och utvecklas är centralt för att klara uppgiften att hantera mer dagvatten och förhindra översvämning vid skyfall på kommunens gator. Under denna kurs får du ökad kunskap om hur du kan arbeta utifrån ett drifts- och underhållsperspektiv med olika praktiska verktyg och metoder för effektiv avvattning av gatan i ett förändrat klimat.


Med de klimatförändringar vi ser redan idag, behöver vi öka möjligheterna att omhänderta mer vatten i gaturummen. Detta är ofta utmanande eftersom vi arbetar i miljöer med en befintlig infrastruktur, många hårdgjorda ytor och en ofta ganska begränsad budget.


Du som förvaltar kommunens gatuinfrastruktur och arbetar med drift och underhåll vet att det finns ett stort behov av att utveckla våra gator så att vi kan hantera den ökade mängden vatten på ett bättre sätt. De flesta kommuner har tagit fram en dagvattenstrategi och skyfallsplan, och det ligger nu på väghållaren att uppfylla sina delar av planerna.


Vatten i vår stadsmiljö behöver inte vara något negativt. När vattnet leds till rätt plats, skapar vi en stadsmiljö med bättre skydd mot översvämning samtidigt som vi kan använda vattnet för att minska konsekvenserna vid torka eller värmeböljor och vi förbättrar även vattenreningen.


Ur kursinnehållet:

  • Skyfallshantering – hur utvecklar vi gaturummet för att kunna hantera stora mängder vatten?

  • Skyfalls- och översvämningskartering – hur får vi kunskap om var vattnet rinner och samlas?

  • Blågröngrå system – hur fungerar BGG-systemet i gatumiljön? Anläggning, drift och underhåll av innovativa dagvattenlösningar

  • Trafikerad vattenmättad konstruktion – problem eller möjlighet?

  • Hur fördela ansvar och kostnader mellan väghållare och VA-huvudman för dagvatten och dagvattenanläggningar?

  • Ombyggnation i befintlig gatuinfrastruktur för ökad avvattning – vad ska vi satsa på?

  • Dagvattenflöde – hur kan du göra enklare beräkningar?

  • Drift och underhåll av gaturummet i ett förändrat klimat – hur planera för nya behov?


Hantera dagvatten i gaturummet – från problem till möjlighet

Under den sista delen av kursen fördjupar vi oss kring hur och när vi använder olika verktyg så att våra gaturum blir mer anpassade till ett nytt klimat. Föreläsning och diskussion med fokus på vilka möjligheter vi har även i de mindre ombyggnadsprojekten samt vid drifts- och underhållsfrågor.

hantera-dagvatten-i-gaturummet-studia-1
hantera-dagvatten-i-gaturummet-studia-2
hantera-dagvatten-i-gaturummet-studia-3
hantera-dagvatten-i-gaturummet-studia-4

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med att förvalta kommunens gaturum, till exempel som gatuchef, gatuingenjör, driftsledare, arbetsledare eller projektledare för drift och underhåll. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.


Datum: 24–25 november 2022


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm eller digitalt på distans.


Pris

Kurs i Stockholm: 8 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 7 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Johan Kjellin

Specialist vattenströmning och klimatanpassning, Tyréns AB

Kent Fridell

Landskapsingenjör och specialist inom Blågröngrå infrastruktur, Edge

Erik Simonsen

Senior utvecklingsledare, Ph.D/MSc, Cementa Utveckling, Cementa AB

Jurgita Paknia

Strategisk VA-planerare, Roslagsvatten

Ewa Holmquist Sundman

Strategisk VA-planerare, Roslagsvatten

Thomas Blomqvist

Landskapsarkitekt och projektledare inom anläggning, Forma Landskap