Kommunala parker och grönytor för framtidens behov

Kommunala parker och grönytor för framtidens behov

Hållbar drift och anläggning

23–24 november 2020, Stockholm

På denna konferens kan du även delta digitalt på distans!


Parker och grönområden har en viktig betydelse för våra tätorter och städer ur flera olika aspekter. Väl utformade parker och grönområden är nödvändiga för att kunna skapa attraktiva och hållbara samhällen. Under denna konferens fördjupar vi oss i flera viktiga frågeställningar kring hur vi skapar hållbara och attraktiva parker som möter framtidens utmaningar och behov.


Grönstrukturen i våra städer och tätorter är avgörande för hur hållbart vårt samhälle är. Parker och grönområden främjar hälsa och välbefinnande och kan även utjämna skillnader mellan svaga och starka socioekonomiska grupper. Grönskan har dessutom en stor potential i att lindra effekterna av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar.


Kommunens parker och grönområden har även en viktig funktion för att nå en ekologiskt hållbar utveckling. Träd är ett viktigt inslag, då dessa ger fler ekosystemtjänster än många andra typer av vegetation eller gröna lösningar.


Under denna konferens får du viktig kunskap och inspiration om hur vi kan arbeta för att skapa attraktiva parker och grönområden som lindrar effekterna av ett förändrat klimat och som främjar den biologiska mångfalden.


Ur konferensprogrammet:

  • Utrotning och spridningsbegränsning av invasiva främmande växter ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv

  • Anläggning av ängslika alternativ till konventionell gräsmatta för ökad biologisk mångfald

  • Skötsel av ängsmark i praktiken – hur sköta ängsmarken för att uppnå syftet med ökad biologisk mångfald och samtidigt hålla nere driftkostnaderna?

  • Hur välja rätt växter som klarar ett förändrat klimat? Hållbara växtval för framtidens behov?

  • Träd i stad och tätort – bevarande vid exploatering, etablering och skötsel

  • Mångfunktionella växtbäddar som ger träd i urbana miljöer goda livsförutsättningar i ett förändrat klimat

MålgruppKonferensen riktar sig mot dig som arbetar med anläggning, drift och utveckling av kommunens parker och grönytor till exempel som parkchef, parkingenjör, stadsträdgårdsmästare, driftschef, landskapsarkitekt, kommunekolog eller konsult.


Datum: 23–24 november 2020, Stockholm


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm eller digitalt på distans.


Pris:

Konferens i Stockholm: 8 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår konferensens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 7 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår konferensens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Talare

Annefrid Nilsson, jurist, Naturvårdsverket

Johan Linnander, biolog, Naturvårdsverket

Karin Ahrné, miljöanalysspecialist och ansvarig för fjärilar vid Artdatabanken, SLU

Jörgen Wissman, forskare, Centrum för biologisk mångfald, SLU

Mats Runeson, biolog/botanist, Pratensis

Tomas Lagerström, landskapsarkitekt, tidigare universitetslektor i växtmateriallära på SLU, Ultuna, växtutvecklare, Gröna Råd Växtkonsulter

Johan Östberg, docent i landskapsarkitektur med inriktning landskapsplanering

Kent Fridell, landskapsingenjör och specialist inom Blågröngråinfrastruktur, Edge


Program


klicka för att ladda ner eller öppna programmet

Ny konferens!

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2020