Kulturvärden vid detaljplanering

Kulturvärden vid detaljplanering

26–27 januari 2021, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans!


I plan- och bygglagen, PBL, ställs det tydliga krav på att kommunen i samband med ett detaljplanearbete ska ha skaffat sig kännedom om vilka kulturvärden området har och hur de påverkas av den föreslagna förändringen.


Kommunen har genom bestämmelser i en detaljplan långtgående möjligheter att skydda ett områdes kulturvärden och möjlighet att ange hur ett område kan utvecklas och förändras utan att kulturvärdena skadas.


Det kan vara svårt att avgöra hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken, när behovet av utveckling är stort och det finns många olika intressen som ska beaktas.


Under den här kursen får du kunskap hur kulturvärdena kan skyddas i en detaljplan. Du stärker din kompetens om lagstiftningen som skyddar kulturvärden och hur du tillämpar lagstiftningen i detaljplanearbetet. Dessutom får du inspiration och praktiska råd om hur områden kan utvecklas och förändras utan att kulturvärdena skadas.


Ur kursinnehållet:

 • Reglering av kulturvärden i PBL
 • Ersättningsfrågor – kommunens handläggning
 • Inlösen - När kan kommunen bli skyldig att lösa in en fastighet?
 • Rättsfall från Mark- och Miljööverdomstolen rörande kulturvärden i planprocesser
 • Hur använda varsamhetsbestämmelser för att skydda kulturvärden?
 • När är det lämpligt att använda bestämmelser om skydd av kulturvärden?
 • Riksintressen för kulturmiljövården – hur tolka beskrivningar vid detaljplanering?
 • Hur värdera och balansera olika intressen mot varandra och avgöra vilka frågor som bör prioriteras vid en intressekonflikt?
 • Kulturvärden i detaljplanering – Lär och inspireras av exemplet Gotland och Visby
 • Så blir du en bra beställare av kulturmiljö- och konsekvensanalyser utförda av konsulter/experter
 • Hur kan ny bebyggelse integreras och anpassas i befintlig bebyggelse med kulturvärde?


Målgrupp: Kursen riktar sig mot dig som utformar detaljplaner och hanterar kulturmiljöfrågor i detaljplaneprocesser


Datum: 26–27 januari 2021, Stockholm


PlatsPiperska muren, Scheelegatan 14 Stockholm, eller digitalt på distans


Pris

Kurs i Stockholm: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika. 


Digitalt deltagande: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Annika Andersson
Bebyggelseantikvarie, White Arkitekter

Christian Hegardt
Arkitekt SAR/MSA och stadsarkitekt på Region Gotland

Katja Hedberg

Advokat och delägare från Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB


Program


klicka för att ladda ner eller öppna programmet

Ny kurs!