Mångfunktionella regn- och växtbäddar och hållbara växtval i ett förändrat klimat

Mångfunktionella regn- och växtbäddar och hållbara växtval i ett förändrat klimat

24–25 maj 2021

På denna konferens deltar du digitalt på distans


Klimatförändringarna påverkar redan idag vårt samhälle med ökad nederbörd, skyfall, stigande havsnivåer, värmeböljor och långvarig torka. Parker och grönområden fyller en allt viktigare funktion genom att bland annat minska risken för översvämning och lindra effekten av värmeböljor och torrperioder. Under den här konferensen fokuserar vi på frågor kring planering, anläggning och drift av mångfunktionella regn- och växtbäddar och hur vi kan välja rätt växter och träd för att skapa hållbara och attraktiva parker och grönytor även i ett förändrat klimat.


Välplanerade och underhållna parker och grönytor är avgörande för att lindra effekterna av ett förändrat klimat, bevara den biologiska mångfalden, öka attraktiviteten och främja hälsa och välbefinnande i våra städer och tätorter. 


Det förändrade klimatet ställer dock höga krav på våra växter och träd i parker och andra offentliga platser med grönytor. Risken är stor att de kommer att utsättas för både skyfall och översvämningar, torka, snö, is och slitage. Livsförutsättningarna för vissa växter och träd blir allt för hårda och de får svårt att klara sig framöver, medan andra klarar sig bättre och kanske till och med gynnas av det förändrade klimatet. 


För att skapa hållbara parker och grönytor är det viktigt att ha kunskap om hur träd och växter påverkas av det förändrade klimatet och hur vi ska resonera för att välja rätt växter och träd för framtidens behov.


Regnbäddar och andra gröna dagvattensystem är exempel på lösningar som avleder, renar och reducerar eller fördröjer dagvatten. Att hålla kvar vatten ger många fördelar, som att växterna mår bättre, blir större och vackrare och kan erbjuda välbehövlig skugga.


Under denna konferens får du både fördjupad kunskap om hur du väljer växter och träd som förväntas trivas och vara livskraftiga i ett förändrat klimat och om planering, anläggning och drift av regn- och växtbäddar, som ger ett stort mervärde under många år framöver.


Ur konferensprogrammet:

  • Hur välja trädslag som förväntas trivas och vara livskraftiga i ett förändrat klimat?

  • Hur välja växter som är tåliga mot både torka och skyfall eller långa perioder med nederbörd? Vad finns det för olika attraktiva alternativ för framtiden?

  • Inhemskt material eller importerade växter? För- och nackdelar, samt risker och möjligheter i ett förändrat klimat

  • Växtutveckling och E-systemet – åtgärder för uthålliga planteringar, klimatanpassat växtmaterial och bättre ekonomi

  • Inspireras av Umeås stadsparker – med fokus både på parkernas hållbara växtbäddar och växtval

  • Senaste rönen om regn- och växtbäddar – vilka alternativ finns idag och hur avgöra vilken lösning som tillgodoser behoven i den egna kommunen?

  • Projektering, anläggning och drift av regn- och växtbäddar och Blågröngrå system, som ger goda växtförhållanden och effektivt tar emot och renar dagvatten

Målgrupp: Konferensen vänder sig till dig som arbetar med kommunens parker och grönytor, som till exempel parkchef, stadsträdgårdsmästare, parkingenjör, landskapsarkitekt, landskapsingenjör, arbetsledare, parkarbetare, ekolog eller på privat företag med uppdrag åt kommun.


Datum: 24–25 maj 2021


Plats: Digitalt på distans


Pris:

Digitalt deltagande: 7 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår konferensens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Föreläsare

Henrik Sjöman, lärare och forskare vid SLU, Alnarp och Vetenskaplig Intendent vid Göteborgs Botaniska Trädgård

Anders Folkesson, landskapsarkitekt LAR/MSA, universitetslektor vid Institutionen för Landskaps-arkitektur, Planering och Förvaltning vid SLU, Alnarp

Tomas Lagerström, landskapsarkitekt, tidigare universitetslektor i växtmateriallära på SLU, Ultuna

Michael Holmström, stadsträdgårdsmästare och parkdriftchef, Umeå Kommun

Kent Fridell, Landskapsingenjör och specialist inom Blågröngrå infrastruktur, Edge