Markåtkomst vid exploatering i urban miljö och på landsbygd

Markåtkomst vid exploatering

urban miljö och på landsbygd

Kommunens juridiska handlingsutrymme mellan

fastighetsköp och expropriation

11–12 december 2019, Stockholm


Samhällsutvecklingen kräver att mark exploateras så att nya bostäder och nödvändig infrastruktur kommer på rätt plats i rätt tid. När kommunen ska bygga allmänna anläggningar i detaljplanelagt område eller dra ny kommunal infrastruktur utanför tätorterna, behöver man ofta ta privat mark ianspråk.


Kommunens ianspråktagande av mark är en känslig fråga, som slutligen handlar om medborgarens rättigheter och skydd av egendom och inkomst. Särskilt egendomsskyddet har en stark ställning i praxis. Vid markintrång ska det allmännas intresse alltid vägas mot enskilda intressen, och kommunen ska ha goda skäl till markintrånget, både i urban miljö och på landsbygden. I situationer då kommunen och markägaren inte kommer överens behöver frågan lösas genom tillämpning av gällande lagar.


Under denna kurs fördjupar vi oss i juridiken som reglerar olika lösningar för markåtkomst som kommuner kan använda idag. Du får mer kunskap om hur lagstiftningen tolkas genom aktuella rättsfall, från exploateringsprojekt i både stora och mindre kommuner. Kursen har begränsat antal deltagare, för att du ska få möjlighet att diskutera kring dessa frågor tillsammans med kursledaren och övriga kursdeltagare.


Efter kursen ska du känna till aktuell rättspraxis kring expropriation och egendomsskydd, samt vilka möjligheter kommunen har för att agera i olika situationer för markåtkomst, vid exploatering i urban miljö och på landsbygden.


Ur kursinnehållet:

  • Hur hantera allmänna och enskilda intressen vid markexploatering? Roller och ansvarsfördelning mellan kommun och fastighetsägare

  • Frivilliga markförvärv för markåtkomst – när är det rätt val?

  • Markförvärv genom tvång – när är det rätt val?

  • Vad krävs för att få lösa in kvartersmark i detaljplanelagt område?

  • Vad gäller vid köp av förorenad mark?

  • Expropriation för markåtkomst – rättspraxis

  • Nya gång- och cykelvägar utanför tätorter – hur arbeta för markåtkomst?

  • Ersättningsfrågor – hur mycket ska man betala för markinlösen och expropriation?

  • När kan kommunen bli skadeståndsskyldig?


MålgruppKursen riktar sig till dig som arbetar med mark- och exploateringsfrågor i kommunen.


Datum: 11–12 december 2019, Stockholm


PlatsCitykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm


Pris: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Christian Arnbom
Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB


Christian Arnbom är advokat och delägare i Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB. Han arbetar med miljö-, bygg- och entreprenadrättsliga frågor, och har lång erfarenhet av att biträda kommuner med rådgivning rörande bland annat plan- och exploateringsfrågor och som ombud i tvister rörande inlösen samt expropriationsmål.

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019