Miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Praktiska verktyg för kommunal tillsyn enligt miljöbalken som styr mot god status i vattenförekomsterna

25–26 mars 2021

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Miljökvalitetsnormer för vatten är ett viktigt juridiskt verktyg i kommunens tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Höga krav ställs på verksamheterna vid utsläpp till vatten, då miljökvalitetsnormerna inte får äventyras eller försämras i vattenförekomsterna. Under denna kurs fördjupar du din kunskap kring hur tillsynsmyndigheten kan arbeta praktiskt vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet för att styra mot att uppnå MKN för vatten i recipienten.


Vattenförvaltningsarbetet som myndigheter och kommuner utför syftar till att förbättra och skydda vårt gemensamma vatten, så att vi kan säkra tillgången på dricksvatten och bevara naturliga miljöer. EU:s vattendirektiv ligger till grund för arbetet, och innefattar alla vattenförekomster. 


Miljökvalitetsnormerna för vatten visar vilken kvalitet, eller status, ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vatten ska uppnå god status och att vattenkvaliteten inte får försämras. Inriktningen på vattenförvaltningsarbetet är därför att minska föroreningar och förbättra tillståndet för de vattenberoende ekosystemen. 


Kommunen har en viktig roll som tillsynsmyndighet för miljöfarlig verksamhet för målet att minska föroreningsbelastningen i vattenförekomsterna. Men området är komplext och det är ofta svårt att veta hur man kan arbeta i praktiken. 


Under denna kurs ökar du din kunskap kring hur kommunen som tillsynsmyndighet kan arbeta praktiskt vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet för att styra mot att uppnå MKN för vatten i recipienten.


Ur kursprogrammet:

  • MKN för vatten – vad innebär vattenförvaltningen för miljöskyddstillsynen i kommunen?

  • Hur kan kommunen arbeta strategiskt och praktiskt för att nå MKN vatten?

  • Hur spårar vi utsläpp av enskilda verksamheters utsläpp av miljögifter till recipienten?

  • Hur påverkar olika branscher och verksamheter MKN för vatten?

  • Praktiskt stöd inför, under och efter tillsynsbesöket

  • Utgångspunkter för att kunna ställa juridiskt hållbara krav på verksamhetsutövarens åtgärder vid tillsyn utifrån MKN för vatten?

  • Relevanta rättsfall och rättspraxis när det gäller MKN för vatten och tillsyn

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som miljöskyddsinspektör i kommunen.
Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.


Datum: 25–26 mars 2021


Plats: Digitalt på distans


Pris:

Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Föreläsare

Pia Almbring, utredare, Miljöprövningsenheten,

Havs- och vattenmyndigheten

Lena Thulin Plate, utredare, Miljöprövningsenheten, 

Havs- och vattenmyndigheten

Jonas Christensen, miljöjurist,

Ekolagen Miljöjuridik

Anna Wemming, miljöanalytiker för miljögifter, Enheten för vatten,
Länsstyrelsen i Dalarnas län

Karl-Axel Reimer, gruppchef, ekologi och vattenskydd, Miljökontoret,
Södertälje kommun

Cecilia Karmetun, miljöinspektör, Miljö- och byggförvaltningen,

Vetlanda kommun

Stina Kullingsjö, miljöhandläggare, Bygg- och miljöförvaltningen,

Gislaveds kommun