Miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Praktiska verktyg för kommunal tillsyn enligt miljöbalken som styr mot god status i vattenförekomsterna

12–13 november 2020, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans!


Miljökvalitetsnormer för vatten är ett viktigt juridiskt verktyg i kommunens tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Höga krav ställs på verksamheterna vid utsläpp till vatten, då miljökvalitetsnormerna inte får äventyras eller försämras i vattenförekomsterna. Under denna kurs fördjupar du din kunskap kring hur tillsynsmyndigheten kan arbeta praktiskt vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet för att styra mot att uppnå MKN för vatten i recipienten.


Vattenförvaltningsarbetet som myndigheter och kommuner utför syftar till att förbättra och skydda vårt gemensamma vatten, så att vi kan säkra tillgången på dricksvatten och bevara naturliga miljöer. EU:s vattendirektiv ligger till grund för arbetet, och innefattar alla vattenförekomster.


Miljökvalitetsnormerna för vatten visar vilken kvalitet, eller status, ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vatten ska uppnå god status och att vattenkvaliteten inte får försämras. Inriktningen på vattenförvaltningsarbetet är därför att minska föroreningar och förbättra tillståndet för de vattenberoende ekosystemen.


Kommunen har en viktig roll som tillsynsmyndighet för miljöfarlig verksamhet för målet att minska föroreningsbelastningen i vattenförekomsterna. Men området är komplext och det är ofta svårt att veta hur man kan arbeta i praktiken för att styra tillsynen mot att uppnå MKN för vatten i recipienten. Hur kommer man igång och får ett helhetsgrepp kring hur man styr tillsynen utifrån status i vattenförekomsten? Hur avgöra vilka verksamheter eller branscher som ska prioriteras i tillsynsarbetet? Vad kan kommunen ställa för krav på verksamhetsutövaren utifrån MKN för vatten, både när det gäller befintliga och nya verksamheter? Hur fattar och formulerar du juridiskt hållbara beslut som tillsynsmyndighet när det gäller MKN för vatten?


Under denna kurs fördjupar vi oss kring dessa frågor, och du ökar din kunskap kring hur kommunen som tillsynsmyndighet kan arbeta praktiskt vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet för att styra mot att uppnå MKN för vatten i recipienten.


Ur kursprogrammet:

  • MKN för vatten – vad innebär vattenförvaltningen för miljöskyddstillsynen i kommunen?

  • Hur kan kommunen arbeta strategiskt och praktiskt för att nå MKN för vatten?

  • Hur spårar vi utsläpp av enskilda verksamheters utsläpp av miljögifter till recipienten?

  • Hur påverkar olika branscher och verksamheter MKN för vatten?

  • Planering och tillsyn för miljökvalitetsnormer för vatten i praktiken

  • Praktiskt stöd inför, under och efter tillsynsbesöket

  • Hur ställer du juridiskt hållbara krav på verksamhetsutövarens åtgärder vid tillsyn utifrån MKN för vatten?

  • Relevanta rättsfall och rättspraxis när det gäller MKN för vatten och tillsyn

MålgruppKursen riktar sig till dig som arbetar som miljöskyddsinspektör i kommunen. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.


Datum: 12–13 november 2020, Stockholm


PlatsFinlandshuset konferens, Snickarbacken 4, Stockholm eller digitalt på distans.


Pris:

Kurs i Stockholm: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika


Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format

Föreläsare

Pia Almbring, utredare, Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning,
Havs- och vattenmyndigheten

Lena Thulin Plate, utredare, Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning, Havs- och vattenmyndigheten

Anne Thorén, vattenutredare, Tyréns

Rasha Ishaq, miljöanalytiker för miljögifter, Enheten för vatten,
Länsstyrelsen i Dalarnas län

Anna Wemming, miljöanalytiker för miljögifter, Enheten för vatten,
Länsstyrelsen i Dalarnas län

Karl-Axel Reimer, gruppchef, ekologi och vattenskydd, Miljökontoret,
Södertälje kommun

Cecilia Karmetun, miljöinspektör, Miljö- och byggförvaltningen, Vetlanda kommun

Stina Kullingsjö, miljöhandläggare, Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun

Jonas Christensen, miljöjurist, Ekolagen Miljöjuridik

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2020