Minireningsverk – Granskning och bedömning av ansökningar och effektiv riskbaserad tillsyn

Minireningsverk – Granskning och bedömning av ansökningar och effektiv riskbaserad tillsyn

6–7 oktober 2022

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Allt fler fastighetsägare med enskilt avlopp väljer att anlägga minireningsverk. Ett välfungerande minireningsverk kan vara en utmärkt avloppslösning, som lever upp till rådande lagkrav på rening av avloppsvatten. Det finns en rad olika fabrikat och modeller på minireningsverk och funktion och reningskapacitet skiljer sig mellan olika fabrikat och modeller. Detta kan vara en utmaning både vid granskning och bedömning av ansökningar och vid tillsyn av minireningsverk.


Minireningsverk kräver kontinuerlig skötsel med täta besök av en kunnig person för att säkerställa optimerad rening av fastighetens avloppsutsläpp. Om skötseln av minireningsverk är bristfällig är risken stor att förorenat avloppsvatten släpps ut – och att lagkraven på rening av avloppsvatten därmed inte följs.


Eftersom kommunens tillsynsresurser är begränsade, är det viktigt att tillsynen kan riktas dit där mest hälso- och miljönytta kan uppnås genom åtgärder. Detta kan uppnås genom riskbaserad tillsyn.


Under denna kurs får du kunskap om hur du granskar och bedömer ansökningar om att anlägga minireningsverk, hur olika typer av minireningsverk fungerar och hur reningskapaciteten mellan olika fabrikat och modeller skiljer sig. Dessutom får du kunskap om hur effektiv och riskbaserad tillsyn av dessa anläggningar kan genomföras i praktiken.


Ur kursinnehållet:

  • Effektiv och korrekt prövning av tillståndsansökningar för att anlägga minireningsverk

  • Hur fungerar olika typer av minireningsverk och hur skiljer sig reningsförmågan mellan olika fabrikat och modeller?

  • Vilka villkor ska tillstånd för minireningsverk förenas med och hur formulera precisa, tydliga och kontrollerbara villkor?

  • Hur formulera tillstånd för minireningsverk?

  • Hur göra riskbedömning för att avgöra om anläggningen kan medföra olägenheter ur hälsoskyddssynpunkt?

  • Hantering av utgående vatten från minireningsverk

  • Korrekt och säker provtagning av avloppsvatten från minireningsverk

  • Effektiv riskbaserad tillsyn av minireningsverk – Hur säkerställa att villkoren i tillståndsbeslutet uppfylls?

Målgrupp: Kursen riktar sig mot miljöinspektörer och miljöchefer på landets kommuner. Även andra som är intresserade av ämnet är välkomna att delta på kursen.


Datum: 6–7 oktober 2022


Plats: Digitalt på distans via Zoom


Pris

Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Christian Arnbom, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB


Inga Herrmann, biträdande professor, Luleå tekniska universitet


Brenda Vidal, forskningsassistent, Luleå tekniska universitet


Maria Hübinette, projektledare, RISE

Mohammed Issa, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Kungsbacka kommun

Andrea Peterson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Kungsbacka kommun