Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering

Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering

30 - 31 januari 2019, Stockholm

 

Sverige har förbundit sig att genomföra alla delar i EU:s ramdirektiv för vatten. I nuläget klarar mindre än hälften av de svenska ytvatten som berörs de mål som anges i direktivet och detta är allvarligt. Fysisk påverkan, övergödning och miljögifter är de främsta orsakerna till att målen inte nås.

 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten, skapar en tydlig koppling mellan de miljömål som följer av EU:s ramdirektiv för vatten och plan- och bygglagen, PBL. I PBL är det tydligt reglerat att alla miljökvalitetsnormer ska följas. Du som arbetar med fysisk planering eller som expertstöd åt planerare har därför ett stort ansvar i att säkra att miljökvalitetsnormerna för vatten följs vid all fysisk planering. Om miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs vid detaljplanering kan Länsstyrelsen ingripa genom att överpröva och upphäva kommunens plan.

 

Under senare år har det blivit tydligt att det är nödvändigt att lägga fokus på vattenfrågor i både översikts- och detaljplaneringen. Låga grundvattennivåer och parasitutbrott har uppmärksammat oss på att rent dricksvatten inte är något vi kan ta för givet. Ökad nederbörd, kraftiga skyfall och stigande havsnivåer är ytterligare utmaningar att hantera vid planering. Dessutom ser vi en mycket hög byggtakt i stora delar av landet, vilket ofta resulterar i större andel hårdgjorda ytor med utmaningar att hantera dagvattenfrågor på ett hållbart sätt.

 

Vattenfrågor i fysisk planering är komplext eftersom vattenflödena in och ut från planområdet varierar. Även vattenjuridiken kan upplevas komplicerad eftersom den utgörs av flera olika lagar.

 

Införlivandet av EU:s MKB-direktiv ger oss också ett nytt 6 kap. i miljöbalken och ett nytt förhållningssätt till miljöbedömningar av såväl planer och program som verksamheter och åtgärder. Kursen behandlar förändringarna ingående.

 

Under denna kurs får du under pedagogisk ledning av Margaretha Svenning, doktorerad miljöjurist och lärare i miljörätt vid Lunds universitet, viktig kunskap om vad miljökvalitetsnormer för vatten är och hur du strukturerat och målinriktat arbetar med vattenfrågor i hela planprocessen för att säkra att MKN för vatten verkligen följs.

 

Du får en tydlig genomgång av de viktigaste delarna som du behöver ha kunskap om för att kunna hantera vattenfrågor korrekt i hela planprocessen och därmed bidra till att miljömålen för vatten i Sverige nås!

 

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som planarkitekt, miljöhandläggare eller miljöinspektörer med ansvar för vattenfrågor, kommunekolog, miljöplanerare, VA-ingenjör, miljökonsult eller har annan befattning och behöver stärka din kompentens om miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering.

 

Datum: 30 - 31 januari 2019

 

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Margaretha Svenning

Margaretha Svenning, doktorerad miljöjurist och lärare i miljörätt vid Lunds universitet.

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner