Ovårdade tomter och ovårdade och förfallna byggnadsverk

Ovårdade tomter och ovårdade och förfallna byggnadsverk

Tillsyn enligt PBL – Möjligheter till ingripande – Rättssäkra beslut

28–29 april 2022

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Tillsynsärenden rörande ovårdade tomter och ovårdade och förfallna byggnadsverk är ofta utmanande. Det är vanligt med starka önskemål från anmälare och allmänhet att snabbt komma till rätta med problemen, samtidigt som processen med tillsyn, ingripande och beslut kan vara komplicerad och ofta ta lång tid.


I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Anordningar på tomter ska i skälig utsträckning hållas i sådant skick att de fyller sitt ändamål. Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar.*


Under den här kursen får du fördjupad kunskap om hur du med lagstöd arbetar effektivt, strukturerat och målinriktat med ärenden rörande ovårdade tomter och ovårdade och förfallna byggnadsverk. Vi går igenom hela processen från det att ett ärende inleds till det är avslutat, och lägger extra fokus på de moment eller frågor som brukar vara mest utmanande.


Under kursen får du även lära och inspireras av Ekerö kommuns strukturerade och effektiva arbete med tillsyn, ingripande och beslut gällande ovårdade tomter och ovårdade och förfallna byggnadsverk.


* Källa Boverket


Ur kursinnehållet:

 • Hur arbeta för att komma i mål med svåra ärenden gällande ovårdade tomter eller byggnadsverk?

 • Hur kommunicera med ägare, nyttjanderättsinnehavare och eventuell anmälare?

 • Effektiva och ändamålsenliga tillsynsbesök – hur planera och genomföra besöken?

 • Hur avgöra när ett byggnadsverk är ovårdat eller förfallet?

 • Hur avgöra om en tomt är ovårdad?

 • Genomgång av byggnadsnämndens olika möjligheter att ingripa vid ovårdade tomter och ovårdade och förfallna byggnadsverk

 • Hur avgöra vad som är lämpligt att utfärda – rivningsföreläggande, åtgärdsföreläggande eller förbud mot användning?

 • Hur utforma tydliga beslut om ingripanden?

 • Delgivning av beslut om ingripande –hur genomföra en lyckad delgivning i olika situationer?

 • När får ett beslut om genomförande på den försumliges bekostnad meddelas?

 • Lär och inspireras av Ekerö kommuns strukturerade och effektiva arbete med tillsyn, ingripande och beslut gällande ovårdade tomter och ovårdade och förfallna byggnadsverk

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med tillsyn enligt PBL på landets kommuner. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.


Datum: 28–29 april 2022


Plats: Digitalt på distans via Zoom


Pris

Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Christian Arnbom, advokat och delägare, advokatbyrån Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB


Advokat Christian Arnbom arbetar med miljö-, bygg- och entreprenadrättsliga frågor på advokatbyrån Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB. Han har sedan 2010 bland annat biträtt kommuner med rådgivning rörande tillämpningen av plan- och bygglagen och då särskilt ärenden som rör byggnadsnämnders myndighetsutövning mot enskilda. Christian ingår i Norstedts Juridiks expertgrupp inom plan- och byggrätt och miljörätt.

Malin Kennerberg, tillsynshandläggare, Ekerö kommun


Malin Kennerberg arbetar som tillsynshandläggare på Ekerö kommun sedan 2017. Hon arbetar med tillsyn enligt PBL och miljöbalken (strandskydd). Tidigare har hon arbetat med bygglov som bygglovshandläggare.


Ekerö kommun arbetar löpande med tillsyn av bland annat ovårdade tomter och ovårdade och förfallna byggnadsverk. Man har utformat ett strukturerat och effektivt arbetssätt för tillsyn, ingripande och beslut. Ytterligare en viktig framgångsfaktor i dessa ärenden är att det har utvecklats ett välfungerande samarbete både över förvaltnings- och enhetsgränser på kommunen och med andra myndigheter. Under kursen får du lära och inspireras av Ekerö kommuns arbete.