Plankarta och planbestämmelser

Plankarta och planbestämmelser

Hur reglerar du med planbestämmelser för en juridiskt hållbar detaljplan och ett enklare plangenomförande?

27 - 28 mars 2019, Stockholm

 

Under denna kurs fördjupar du dig kring hur du utformar plankartan och reglerar med planbestämmelser, för att uppnå syftet med planen, samtidigt som detaljplanen blir juridiskt hållbar – och praktiskt genomförbar. Under kursen får du kunskap om hur du löser vanliga frågor vid detaljplanering, som dagvattenhantering, strandskydd, byggrätt, detaljeringsgrad och gestaltning. Du ökar även din säkerhet i hur du balanserar de olika intressena och formar plankartan med rätt anpassade planbestämmelser, som bidrar till ett enklare genomförande av detaljplanen samt ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

 

Att reglera med planbestämmelser är ofta en av de svårare delarna i arbetet med detaljplanering. Som planförfattare ska du ta hänsyn till det enskilda och allmänna intresset, och det är din uppgift att balansera intressena så att syftet med planen uppnås, samtidigt som planen blir juridiskt hållbar och praktiskt genomförbar.

 

Under kursen ökar du din kunskap om hur du arbetar för att utforma en plankarta med planbestämmelser som på ett ändamålsenligt sätt reglerar den framtida användningen av allmän plats, kvartersmark och vattenområden. Vi fördjupar oss kring hur du hanterar svåra frågor och vanliga problem i planen, som till exempel dagvattenhantering, strandskydd, byggrätt, detaljeringsgrad, höjdsättning och gestaltning. Du får även ökad kunskap om hur du säkerställer ett enklare och effektivare plangenomförande, genom reglering av frågorna kring fastighetsindelning, fastighetsbildning, huvudmannaskap och genomförandetid.

 

Under kursdagarna varvas föreläsning med diskussioner i gruppen, och vi gör även en längre gruppövning.

 

Ur kursinnehållet:

  • Hur arbetar du för en effektiv planprocess? PBL och rollen som planarkitekt
  • Hur ska du tänka kring avvägning mellan det enskilda och allmänna intresset?
  • Utformning av plankartan i enlighet med 4 kap PBL – vad ska du reglera och vad kan du reglera?
  • Vilken roll har Länsstyrelsen för att detaljplanen ska kunna genomföras?
  • Hur reglerar du med planbestämmelser för att lösa olika frågor i detaljplanen, som dagvattenhantering, strandskydd, byggrätt, höjdsättning och gestaltning?
  • Vad säger domstolen? Lär av rättsfallen
  • Hur skapas förutsättningar i plankartan för ett effektivt plangenomförande? Byggaktörens perspektiv

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som planförfattare i kommunen eller arbetar som konsult, och som har erfarenhet av arbetet med detaljplanering.

 

Datum: 27 - 28 mars 2019, Stockholm

 

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Gunnar Lunnergård, sakansvarig planarkitekt, Vaxholms stad

Björn Adolfson,

länsarkitekt, Länsstyrelsen Norrbotten

Nancy Mattsson,

chef projektutveckling, JM

Ewa Wåhlin,

planarkitekt, WSP

Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019