Problematisk skolfrånvaro

Problematisk skolfrånvaro

Framgångsrika arbetssätt för att främja närvaro och förebygga frånvaro

13–14 oktober 2020, Stockholm

På denna konferens kan du även delta digitalt på distans!


Problematisk skolfrånvaro är ett allvarligt samhällsproblem, som innebär en stor risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap, med enorma samhällskostnader och stort lidande för individen som följd.


Skolinspektionen har gjort en nationell kvantitativ kartläggning,* som visar att åtminstone
20 000 elever har en ogiltig frånvaro som innebär en risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap. Situationen är allvarlig, men det finns mycket som kan göras för att främja närvaro och förebygga frånvaro samt säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.


Under denna konferens får du lyssna till några av landets mest kunniga personer när det gäller problematisk skolfrånvaro och fördjupa din kunskap kring hur vi kan arbeta målinriktat och strukturerat för att förebygga frånvaro och främja närvaro i skolan!


*Källa: Skolinspektionens publikation Omfattande frånvaro – En granskning av skolors arbete med omfattande frånvaro.

MålgruppKonferensen riktar sig till dig som arbetar i grundskolan och som kommer i kontakt med barn och unga med problematisk skolfrånvaro, t. ex. som skol- eller utbildningschef, rektor, specialpedagog, speciallärare, lärare, kurator, psykolog eller skolsköterska. Även du som arbetar på kommunens centrala elevhälsa, inom socialtjänsten eller på BUP är välkommen att delta på konferensen!


Datum: 13–14 oktober 2020


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm eller digitalt på distans. Vänligen meddela oss om du vill delta digitalt vid din anmälan.


Pris: 6 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår konferensens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Talare:

Malin Gren Landell, leg psykolog/psykoterapeut som arbetar med skolfrågor. Malin har varit regeringens särskilda utredare på elevfrånvaro. Malin leder hela konferensens andra dag och talar om hur man kan arbeta systematiskt för ökad skolnärvaro. Under denna dag får du även ökad kunskap om psykisk ohälsa bland barn och unga – för att kunna sätta in rätt insatser vid problematisk skolfrånvaro. Malin talar också om hur man kan arbeta närvarofrämjande utifrån några specifika riskfaktorer för frånvaro, tex elever i social utsatthet. Du får dessutom kunskap om hur skola, BUP, socialtjänst och andra aktörer kan samverka framgångsrikt för ökad skolnärvaro.

Anna Borg, arbetar som samordnare för skolfrågor på Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND). Anna talar om närvarofrämjande arbete och meningsfull skolgång – kartläggningsarbete, systematiskt arbetssätt, samverkan och uppföljningsarbete.


Ann Lindgren, pedagog med npf-inriktning på Centrala elevhälsan i Norrtälje kommun. Ann talar om vikten av att ta hänsyn till elevers olika behov i alla lärmiljöer och i hela undervisningsprocessen och berättar om hur man i Norrtälje har skapat tillgängliga och inkluderande lärmiljöer som främjar god hälsa, lärande och närvaro.


Gunilla Carlsson Kendall, leg. psykolog. Gunilla talar om betydelsen av goda och förtroendefulla relationer mellan personal och elever för att främja skolnärvaro och lärande. Hon talar också om hur vi kan skapa goda relationer och ett väl fungerande samarbete med föräldrar till elever med problematisk skolfrånvaro.


Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2020