Problematisk skolfrånvaro

Problematisk skolfrånvaro

Framgångsrika arbetssätt för att främja närvaro och förebygga frånvaro

7 - 8 oktober 2019, Stockholm


Problematisk skolfrånvaro är ett allvarligt samhällsproblem, som innebär en stor risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap, med enorma samhällskostnader och stort lidande för individen som följd.


Skolinspektionen har gjort en nationell kvantitativ kartläggning,* som visar att åtminstone 20 000 elever har en ogiltig frånvaro som innebär en risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap. Situationen är allvarlig, men det finns mycket som kan göras för att främja närvaro och förebygga frånvaro samt säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.


Under denna konferens får du lyssna till några av landets mest kunniga personer när det gäller problematisk skolfrånvaro och fördjupa din kunskap kring hur vi kan arbeta målinriktat och strukturerat för att förebygga frånvaro och främja närvaro i skolan!


*Källa: Skolinspektionens publikation Omfattande frånvaro – En granskning av skolors arbete med omfattande frånvaro.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till dig som arbetar i grundskolan och som kommer i kontakt med barn och unga med problematisk skolfrånvaro, t. ex. som skol- eller utbildningschef, rektor, specialpedagog, speciallärare, lärare, kurator, psykolog eller skolsköterska. Även du som arbetar på kommunens centrala elevhälsa, inom socialtjänsten eller på BUP är välkommen att delta på konferensen!


Datum: 7 - 8 oktober 2019, Stockholm


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm


Pris: 6 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår konferensens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Talare:

Malin Gren Landell, leg psykolog/psykoterapeut som arbetar med skolfrågor. Malin har varit regeringens särskilda utredare på elevfrånvaro och talar om konsekvenser av problematisk skolfrånvaro och vad vi kan göra för att bryta utvecklingen. Hon talar också om psykisk ohälsa bland barn och unga och vilka insatser elever med långvarig skolfrånvaro på grund av psykisk ohälsa behöver för att kunna komma tillbaka till skolan och få en fungerande skolgång.

Anna Borg, som arbetar som samordnare för skolfrågor på Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND). Anna talar om närvarofrämjande arbete och meningsfull skolgång - kartläggningsarbete, systematiskt arbetssätt, samverkan och uppföljningsarbete.


Ann Lindgren, pedagog med npf-inriktning på Centrala elevhälsan i Norrtälje kommun. Ann talar om vikten av att ta hänsyn till elevers olika behov i alla lärmiljöer och i hela undervisningsprocessen och berättar om hur man i Norrtälje har skapat tillgängliga och inkluderande lärmiljöer som främjar god hälsa, lärande och närvaro.


Gunilla Carlsson Kendall, leg. psykolog. Gunilla talar om relationens betydelse för skolnärvaro och lärande och hur vi kan skapa goda relationer och ett väl fungerande samarbete med föräldrar till elever med problematisk skolfrånvaro.


Ann Lindström Gottfridsson, chef/projektledare Lidingömodellen, Centrala Barn- och elevhälsan, Lidingö stad. Ann talar om hur de på Lidingö framgångsrikt arbetar för att öka skolnärvaron och hur de säkerställer att alla elever i stort behov av särskilt stöd får det stöd som de behöver. I detta arbete är välfungerande samverkan mellan skola, BUP, socialtjänst och andra aktörer en viktig faktor.


Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019