Projektplanering på gatuavdelningen

Projektplanering på gatuavdelningen

Hur arbeta effektivt med planering och styrning av gatuprojekt i kommunen – från projektstart till överlämning till gatudriften?

22–23 november 2021, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Under denna kurs fördjupar du din kunskap kring hur du arbetar med projektplanering och projektstyrning i din roll som projektledare, både för investeringsprojekt och reinvesteringsprojekt, inom gatuavdelningen på kommunen. Efter kursen ska du kunna lägga upp ditt arbete i en effektiv process, från projektstart fram till överlämning till gatudriften, så att projektet styrs mot budget, uppsatta tidsramar samt rätt kvalitet vad gäller utförandet.


Gatuprojekt i kommunen är svåra att planera och styra. Det är komplexa processer och du som projektledare behöver hitta en struktur för planering och styrning av projektet så att projektmålen kan uppnås. Särskilda utmaningar i dessa projekt är att processerna är styrda av att politiska beslut ska fattas och att det är många olika intressenter som ska samordnas, både interna och externa, såväl i tidiga skeden som under projektets gång. Som projektledare är det din uppgift att se till så att projektet uppnår projektmålen, och att gatumiljön blir tillgänglig, säker och att slutresultatet håller hög kvalitet.


Under kursen fördjupar du din kunskap så att du kan arbeta framgångsrikt i din roll som projektledare – både för investeringsprojekt och reinvesteringsprojekt inom gatuavdelningen på kommunen – för en effektiv och kvalitetssäkrad projektprocess, från förstudie fram till överlämning till gatudriften.


Du får även lyssna till hur olika kommuner arbetar i sina projektprocesser, och ta del av deras erfarenheter och lärdomar från olika projekt och projektprocesser. Dessutom tar du del av olika checklistor som kan vara bra att använda för olika delar av projektet, som syftar till att säkerställa ett effektivt och kvalitativt projektgenomförande.


Ur kursinnehållet:

 • Hur genomförs ett gatuprojekt i kommunen? Från projektidé till gatudrift

 • Hur skapa en effektiv process för gatu- och infrastrukturprojekt i kommunen?

 • Projektledarrollen – hur arbetar du från tidig idé via utredning, projektering, byggnation samt med
  överlämning till driftorganisationen?

 • Att beställa en projektering – hur arbeta för att förebygga kvalitetsbrister vid projektering?

 • Ledning och styrning av projektgenomförandet för effektiva processer i både investerings- och
  reinvesteringsprojekt

 • Hållbar gatudrift – hur förankrar du projektet med driftorganisationen så att det förvaltas och driftas
  långsiktigt?

 • Hur arbeta framgångsrikt med erfarenhetsåterföring efter genomförda gatuprojekt?

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som projektledare på en gatuavdelning, trafikenhet eller projektenhet inom kommunen. Du kan arbeta med genomförandet av både nybyggnations- och ombyggnationsprojekt inom gata/infrastruktur på kommunal mark.


Datum22–23 november 2021


PlatsPiperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm eller digitalt på distans.


Pris

Kurs i Stockholm: 8 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 7 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Emir Halalkic

Enhetschef, Avdelning Investering, Trafikkontoret, Göteborgs stad

Bengt Strengbom

Projektchef, Teknik och fastighetsavdelningen, Lomma kommun

Tony Persson

Gatuchef, Bollnäs kommun

Helena Byberg

Gatuprojektledare, Borlänge energi