Prövning av bygglov när åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelse

Prövning av bygglov när åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelse

Hur avgöra om bygglov får beviljas?

3–4 december 2020, Stockholm

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Under denna kurs får du fördjupad kunskap om hur du gör en korrekt prövning av bygglov när åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelse.


Huvudregeln vid prövning av bygglov är att både den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser ska överensstämma med detaljplanen och vidare att den sökta åtgärden inte strider mot detaljplanen för att bygglov ska kunna ges. Byggnadsnämnden får dock i vissa fall bevilja bygglov för en åtgärd även vid avvikelser från detaljplanen.


Ibland kan det vara svårt att avgöra när bygglov får beviljas. Under denna kurs ökar du din säkerhet i att effektivt och rättssäkert bedöma om utgångsläget är planenligt och om bygglov får beviljas när åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser.


Under kursen kommer vi även att gå igenom ett antal vägledande rättsfall – hur har domstolen resonerat och vilka lärdomar kan vi dra av domarna?


Ur kursinnehållet:


  • Kravet på planenligt ursprungsläge – När kan bygglov beviljas trots att kravet på planenligt utgångsläge inte är uppfyllt? När ska bygglov avslås?
  • Tolkning av äldre planer och planbestämmelser vid prövning av bygglov
  • Hur bedömer du vad som är en liten avvikelse?
  • När får bestämmelserna om liten avvikelse inte tillämpas?
  • Hur göra en korrekt samlad bedömning?
  • Vad kan man göra om allt för många och stora avvikelser genom tiderna har accepterats inom ett planområde?
  • Hur formulera tydliga och korrekta beslut om bygglov vid avvikelse från detaljplan?


Målgrupp: Kursens riktar sig till dig som handlägger bygglov på landets kommuner eller arbetar som bygglovschef.


Datum: 3–4 december 2020


Plats: Digitalt på distans.


Pris:

Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Katja Hedberg

Katja Hedberg, advokat och delägare från Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB. Katja har lång erfarenhet från både domstol och advokatbyrå. Katja hjälper kommuner med bland annat alla typer av kommunala avtal, skadeståndsprocesser, fastighetsrätt, PBL-, miljö- och VA-frågor. Hon håller regelbundet utbildningar och är mycket uppskattad som föreläsare.


Program


klicka för att ladda ner eller öppna programmet

Ny kurs!