Aktuella och vägledande rättsfall gällande tillämpning av PBL vid detaljplanering

Aktuella och vägledande rättsfall gällande tillämpning av PBL vid detaljplanering

Genomgång och analys av särskilt intressanta rättsfall från framförallt Mark- och miljööverdomstolen – vilka lärdomar och slutsatser kan vi dra av domarna inför kommande planarbete?

16 september 2019, Stockholm


Under denna kursdag kommer Sven Boberg, chefsjurist på Göteborgs stads stadsbyggnadskontor, att gå igenom och analysera ett antal särskilt intressanta vägledande PBL-domar rörande detaljplaner från framförallt Mark- och miljööverdomstolen.


Du som deltagare får kunskap om hur domstolarna har resonerat och vilka lärdomar och slutsatser vi kan dra av domarna inför kommande planarbete. Detta är viktigt för att med ökad säkerhet kunna utforma detaljplaner som har stöd i lagstiftningen och håller vid överklagande.


Under dagen varvas föreläsningar med kortare diskussionspass där du får möjlighet att ställa dina frågor till kursledaren.


Aktuella och vägledande rättsfall inom följande områden kommer att behandlas under dagen:


 • Strandskydd

 • Dagvatten

 • Flexibla detaljplaner

 • Jäv och exploatörens roll i planeringen

 • Riksintressen

 • Klimatanpassning och översvämningsrisker

 • Insyn och skuggning

 • Hälsa och säkerhet

 • Buller

 • Parkering

 • Försvarsintressen

 • Dom från Högsta domstolen om marköverföring enligt fastighetsbildningslagen

Målgrupp: Kursen riktar sig mot dig som arbetar med detaljplanering på landets kommuner, till exempel som planarkitekt och till dig som är jurist verksam inom samhällsbyggnadsområdet.


Datum: 16 september 2019


Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm


Pris: 6 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Sven Boberg, chefsjurist vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg


Sven Boberg arbetar som chefsjurist vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Han är
domarutbildad vid Kammarrätten i Göteborg och har tjänstgjort vid länsstyrelsen i Västra Götaland och var där beslutande i ärenden om bland annat överklagade detaljplaner och bygglov. Sven är medförfattare till Detaljplanehandboken och har skrivit många artiklar hos JP Infonet. Han har även deltagit som expert i statliga utredningar, nu senast i översiktsplaneutredningens delbetänkande om privat initiativrätt, SOU 2019:9.


Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019