Riskbedömning vid anmälan om återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Riskbedömning vid anmälan om återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Hur bedömer du anmälningsärenden så att användningen av avfallsmassorna uppfyller syftet och är lämplig och säker för platsen?

Fördjupad riskbedömning och platsspecifik bedömning

18–19 oktober 2022

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Under kursen fördjupar du din kunskap kring hur du riskbedömer anmälningsärenden som rör återvinning av avfall för anläggningsarbeten. Efter kursen ska du med ökad säkerhet kunna göra en välgrundad bedömning av dessa ärenden, så att du säkerställer att avfallsmassorna uppfyller sitt syfte samt inte utgör någon miljö- och hälsomässig risk vid användning på platsen.


Tillsynsmyndigheten i kommunen tar emot allt fler anmälningsärenden från verksamhetsutövare som vill återanvända avfallsmassor i anläggningsarbeten, både olika jord- och stenmaterial men även olika typer av rivningsmassor (betong, asfalt, tegel). För ett hållbart samhälle ska vi utveckla mer cirkulära kretslopp, och det är positivt att bygg- och anläggningsbranschen ser nyttan med återanvändning och återvinning av befintligt material.


För att kunna göra en välgrundad riskbedömning så är det viktigt att ha kunskap om materialet och platsen för att sedan kunna avgöra om användningen är lämplig och säker.


Under kursen ökar du din kunskap kring olika typer av materials tekniska karaktär, vanligt förekommande föroreningar och hur de sprids i mark- och vattenmiljön. Du får även fördjupa dig kring metodiken för riskbedömning av olika typer av material på olika typer av platser.


Dessutom, får du uppdatera dig kring nyheterna i både lagstiftning och myndigheternas vägledning när det gäller användning av avfallsmassor i anläggningsarbeten. Du får även lyssna till anläggningsbranschens perspektiv kring dessa frågor.


Tips! Du kan anmäla dig till denna kurs som en fördjupningskurs för dig som tidigare har deltagit på Studias kurs Avfall för anläggningsändamål. Men det går även bra att anmäla dig till denna kurs separat.


Ur kursinnehållet:

  • Avfallsmassor i anläggningsarbeten – hur arbeta i kommunen för att återvinna fler massor som uppstår i vårt samhälle, på ett säkert sätt?

  • Vad vet vi idag om olika material? Kan vi återanvända dem utan risker för skada på miljö och hälsa?

  • Möjlighet att återanvända betong utan ökad risk? Vad behöver vi veta?

  • Exempel på användningsområden för olika typer av material då de ska ersätta en funktion i en konstruktion

  • Anläggningsbranschens perspektiv på återanvändning och återvinning av avfall i anläggningsändamål

  • Metodik för platsspecifik riskbedömning av schakt- eller rivningsmassor vid anmälan om återvinning av avfall för anläggningsarbeten

  • Information om platsen – vilka underlag är rimliga att begära in?

  • Vad behöver du veta om massorna för att kunna göra en bedömning om säker och lämplig användning, vid halter över MRR?

  • Hur gör du en välavvägd riskbedömning då du fått kunskap om platsen och materialet?

Målgrupp: Miljöskyddsinspektörer på kommunen som hanterar denna typ av anmälningsärenden. Även du som arbetar med dessa frågor på Länsstyrelse, som konsult eller verksamhetsutövare är välkommen till kursen!


Datum: 18–19 oktober 2022


Plats: Digitalt på distans via Zoom


Pris

Digitalt deltagande: 8 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Kristina Lundberg, Tekn. Dr. och delägare, Ecoloop AB


Josef Mácsik, Tekn. Dr. och forskare inom miljögeoteknik, Ecoloop AB


Linus Andersson, affärspartner hållbarhet, Skanska Väg och anläggning


Veronica Ribé, Fil. Dr. och riskbedömare förorenade områden, WSP Sverige

Linda Johnsson, riskbedömare förorenade områden, WSP Sverige