Hantering av schaktmassor i exploateringsprojekt

Hantering av schaktmassor i exploateringsprojekt

Lagstiftning - Provtagning - Riskbedömning - Uppföljning

9 - 10 april 2019

 

Runt om i landet pågår stora satsningar på att bygga bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. Inte sedan miljonprogramsåren har byggtakten varit så hög som nu. Det stora antalet byggprojekt generar enorma volymer avfall i form av schaktmassor, både icke förorenade och förorenade massor.

 

Samhället bör sträva efter att schaktmassor bör återanvändas så långt som möjligt för att minska behovet av orört material. Vid återanvändning är det viktigt att användningen av massorna inte medför att föroreningar sprids eller att massor hamnar på platser som inte är ämnade för ändamålet. En god kontroll av massorna är grundläggande för att de ska kunna nyttiggöras utan risk för miljö och hälsa.

 

De kapitel i Miljöbalken som reglerar hanteringen av schaktmassor kan upplevas komplicerade och svårtolkade. Under denna kurs får du vägledning i hur lagstiftningen gällande schaktmassor ska tolkas och tillämpas i praktiken, så att du med ökad säkerhet kan handlägga ärenden som rör schaktmassor. Du lär dig vad du ska tänka på vid upplägg av provtagning på massor. Dessutom får du viktig kunskap om hur du ökar kontrollen över uppgrävda massors transportkedja och slutdestination.

 

Under kursen får du konkreta exempel på hur frågor rörande schaktmassor hanterats både i pågående och avslutade projekt. Föreläsningar varvas med diskussionsövningar i mindre grupper och i storgrupp.

 

 

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som handlägger ärenden som rör schaktmassor på landets kommuner och länsstyrelser och även till dig som arbetar med planering av exploaterings- och byggprojekt.

 

Datum: 9 - 10 april 2019

 

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Eva-Britt Eklöf

Eva-Britt är jur.kand. och notariemeriterad och arbetar idag på WSP. Hon har arbetat mer än 15 år som miljöjurist både på länsstyrelse och som konsult. Eva-Britt arbetar huvudsakligen med miljöjuridisk rådgivning inklusive miljöstrategiska överväganden i samband med tillståndsansökningar enligt 9 och 11 kap. miljöbalken och annan prövning enligt miljöbalken bl.a. vad gäller skydd av områden och förorenad mark. Eva-Britt håller utbildningar i miljörätt och plan- och bygglagen både så kallade öppna utbildningar och kundanpassade utbildningar för både myndigheter och företag.

Veronica Ribé

Veronica Ribé är Fil. Dr. i Miljöteknik och har en bred erfarenhet av tillämpning av ekotoxikologiska metoder för miljöriskbedömning. Sedan 2014 arbetar Veronica

vid WSP som miljökonsult, med specialisering mot riskbedömning av förorenade områden. Veronica arbetar i huvudsak med miljötekniska markundersökningar och utredningar som uppdragsledare och handläggare. Arbetet omfattar hela undersökningskedjan från inledande inventeringar, till riskbedömningar med beräkning av platsspecifika riktvärden och åtgärdsförberedande utredningar. Veronica har

även god erfarenhet av att hantera frågor relaterade till riskbedömning, masshantering och markmiljö i infrastrukturprojekt. Veronica har tidigare undervisat på Mälardalens högskola och är en van föreläsare.

Magnus Dalenstam

Magnus Dalenstam är civilingenjör i kemiteknik och har varit konsult inom förorenade områden i mer än 10 år. Sedan hösten 2016 är Magnus även gruppchef för Förorenade områden på WSP i Stockholm. Magnus har främst arbetat med miljötekniska markundersökningar samt miljökontroll och beställarstöd i miljöfrågor i samband med exploateringsprojekt. I uppdragen har ingått att planera och utföra markundersökningar, anmälningar för efterbehandling och handlingsplaner för hantering av schaktmassor. I detta har ofta ingått kontakt med tillsynsmyndigheter och entreprenörer samt granskning av planer och dokument framtagna av entreprenörer. Magnus är även en van utbildare som deltagit som föreläsare och presentatör på ett flertal externa och interna utbildningar och seminarium där han under senare år fokuserat på hantering av schaktmassor i samband med exploatering.

 

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019