Strategiska markförvärv

Strategiska markförvärv

Hur arbeta som kommun med strategiska köp av fastigheter för ökad markberedskap vid stadsutveckling?

15 september 2021

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Strategiska markförvärv ger en beredskap för kommande markanvisningar, så att bostäder, verksamheter och infrastruktur kommer på rätt plats i rätt tid. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du arbetar för att skapa en ökad markberedskap, så att kommunen kan fortsätta utvecklas mot målen i översiktsplanen, även i ett förändrat marknadsläge. Vi fördjupar oss kring vilka juridiska verktyg som finns och olika strategier för kommunens markköp.


Det kommunala markinnehavet är ett viktigt verktyg för att kunna styra kommunens utveckling. Strategiska markförvärv är en förutsättning för att kommunen ska utvecklas i enlighet med översiktsplanen, i den takt man ser behövs. Mycket av den mark som exploateras idag är markförvärv som gjordes för länge sedan, och markreserverna krymper i takt med nya exploateringsprojekt. För att kommunen ska fortsätta ha handlingsutrymme vid stadsutveckling även i framtiden behöver man agera idag och arbeta upp en markberedskap genom strategiska förvärv.


Sedan den kommunala förköpsrätten avskaffades 2010, och kommunen inte längre får förköpa fastigheter för att utveckla tätortsbebyggelse, behöver man nu arbeta mer aktivt med strategiska markförvärv för sin markförsörjning. 


Unden kursen fördjupar vi oss kring hur kommunen kan arbeta med köp av strategisk mark, vilka juridiska verktyg som finns idag samt olika praktiska strategier. Vi delar praktiska exempel kring hur Uppsala kommun har valt att arbeta för att skapa möjligheter inför kommande stadsutveckling genom strategiska markförvärv. Det finns även stort utrymme till diskussion och utbyte av erfarenheter mellan deltagare och föreläsare under kursen.


Ur kursens innehåll:

  • Strategiska markförvärv och kommunen som fastighetsägare – juridiska förutsättningar idag

  • Vad är ett strategiskt markförvärv?

  • När ska en kommun göra strategiska köp av mark för kommande stadsutveckling?

  • Hur bestäms markens värde vid strategiska köp?

  • Markstrategi och strategiska förvärv på både kort och lång sikt - Uppsala kommun

strategiska-markforvarv-studia-1
strategiska-markforvarv-studia-2

MålgruppKursen vänder sig till dig som arbetar med mark- och exploateringsfrågor i kommunen. Även andra personer som arbetar med eller tar beslut om strategiska markförvärv är välkomna!


Datum: 15 september 2021


PlatsDigitalt på distans


Pris: 6 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Tomas Vesterlin

Jurist och civilingenjör med fastighetsrättslig inriktning, Vesterlins

Jonas Svensson

Enhetschef Mark och exploatering, Uppsala kommun