Effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL

Effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL

19 - 20 mars 2019, Stockholm

 

Tillsyn är en uppgift som ingår i byggnadsnämndens ansvar som tillsynsmyndighet och detta är en uppgift som inte kan väljas bort. Den bebyggda miljön ska vara säker, hälsosam och tillgänglig. Byggnadsnämnden har ett viktigt ansvar att genom tillsyn bidra till att felaktigheter och brister åtgärdas och till att lagstiftningen följs. Att byggnadsnämnden tar sitt tillsynsansvar är också en viktig demokrati- och rättssäkerhetsfråga – lagar och regler ska tillämpas på samma sätt oavsett var i landet man bor.

 

Under den här kursen får du viktig kunskap för att kunna bedriva både effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL.

 

Under kursens första dag går vi igenom viktiga delar kring juridiken som reglerar tillsyn enligt PBL. Under kursens andra dag fokuserar vi på hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken och hur du utvecklar strategier och metoder för systematisk, effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL.

 

Efter att ha deltagit på kursen kan du med ökad säkerhet bedriva effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL.

 

Ur kursinnehållet:

  • Vad innebär byggnadsnämndens tillsynsansvar i praktiken?
  • Hur utforma förelägganden som håller för överprövning?
  • Byggnadsnämndens möjlighet att använda sig av olika verkställighetsmedel
  • Hur hantera tillsynsärenden där fastighetsägaren är mycket svår att nå?
  • Aktuella rättsfall och domar från Mark- och miljööverdomstolen gällande tillsynsärenden
  • Strategier och metoder för systematisk, effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL
  • Hur avgöra när byggsanktionsavgift ska tas ut vid överträdelser av plan- och bygglagstiftningen?
  • Effektiv och rättssäker handläggning inom byggnadsnämndens olika tillsynsområden – strategier, processer och rutiner

 

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med tillsyn enligt PBL på landets kommuner.

 

Datum: 19 - 20 mars 2019

 

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

Kursledare

Margaretha Svenning

Margaretha Svenning är disputerad miljöjurist vid Kammarkollegiet och är även lärare i miljörätt vid Lunds universitet. Margaretha är författare till fyra böcker och skriver lagkommentarer till ett större förlag. Hon har stor erfarenhet av processföring och rådgivning inom plan- och bygglagens, miljöbalkens- och förvaltnings- och kommunalrättens område. Margaretha har också ingående erfarenheter av överprövning och domstolsförhandlingar.

 

Johan Ledstedt

Johan Ledstedt är utbildare på Yrkes Akademins yrkeshögskoleutbildning till bygglovshandläggare. Johan har bred erfarenhet av tillsynsfrågor och har arbetat med bygglovsfrågor både som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör och nu i rollen som utbildare på yrkeshögskolan. På kommunerna har arbetsuppgifterna i stor utsträckning kretsat kring byggnadsnämndens tillsyn, dels i form av handläggning av ärenden, men framförallt i form av utvecklings- och förbättringsarbete som effektivisering av processer, rutiner och mallar samt framtagande av tillsynsplan.

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2019