Tillsyn enligt plan- och bygglagen

Tillsyn enligt plan- och bygglagen

Effektiv och rättssäker handläggning av tillsynsärenden

5–6 oktober 2023

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Under den här kursen får du kunskap om hur du kan arbeta effektivt och rättssäkert med tillsyn enligt plan- och bygglagen.


Tillsyn är en uppgift som ingår i byggnadsnämndens ansvar som tillsynsmyndighet och som inte kan väljas bort. Byggnadsnämnden ska genom tillsyn bidra till att felaktigheter och brister åtgärdas och till att lagstiftningen följs. Boverket konstaterar att byggnadsnämndernas tillsyn över byggandet och den byggda miljön är otillräcklig, samt att den ofta har för liten omfattning och ibland även bristande kvalitet.*


Under den här kursen får du kunskap om hur du arbetar effektivt och rättssäkert med tillsyn enligt plan- och bygglagen. Du får stöd i hur du ska prioritera när det finns ett stort uppdämt behov av tillsynsinsatser och resurserna är begränsade. Vi går igenom hela processen för handläggning av tillsynsärenden och fokuserar särskilt på de moment som brukar vara mest utmanande. Dessutom får du lära och inspireras av Göteborgs stads strukturerade, effektiva och rättssäkra arbetssätt med tillsynsärenden och hur de arbetar för att komma i mål med särskilt svåra ärenden.


* Källa Boverket


Ur kursinnehållet:

 • Byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt plan- och bygglagstiftningen

 • Hur prioritera rätt och hur arbeta effektivt när det finns ett stort uppdämt behov av tillsynsinsatser?

 • Flödesschema för tillsynsärenden, vilka är de olika momenten i tillsynsprocessen?

 • Tydlig och korrekt kommunicering genom ärendets hela gång

 • Hur dokumentera tillsynsbesök för rättssäker och effektiv handläggning och ärendegång?

 • Hur fatta rättssäkra och korrekta beslut i tillsynsärenden?

 • Hur genomföra en lyckad delgivning av tillsynsbeslut?

 • Hur skriva tydliga förelägganden som håller för rättslig prövning?

 • Utdömande av vite

 • Byggsanktionsavgifter

 • Hur skapa tydliga rutiner för ett strukturerat, effektivt och rättssäkert tillsynsarbete för att komma i mål med fler ärenden?

 • Hur genomföra ett säkert och effektivt tillsynsbesök?

 • Hur arbeta för korrekta, enhetliga och rättssäkra bedömningar inom kommunen och mellan olika kommuner?

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med tillsyn enligt plan- och bygglagen på landets kommuner. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.


Datum: 5–6 oktober 2023


Plats: Digitalt på distans via Zoom


Pris

Digitalt deltagande: 9 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Christian Arnbom, advokat och delägare, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB


Advokat Christian Arnbom arbetar med miljö-, bygg- och entreprenadrättsliga frågor på advokatbyrån Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB. Han har sedan 2010 bland annat biträtt kommuner med rådgivning rörande tillämpningen av plan- och bygglagen och då särskilt ärenden som rör byggnadsnämnders myndighetsutövning mot enskilda. Christian ingår i Norstedts Juridiks expertgrupp inom plan- och byggrätt och miljörätt.

Anna Andersson Ruthberg, jurist, Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs stad


Anna Andersson Ruthberg är jurist och arbetar bland annat med att ge internt juridiskt stöd inom plan- och bygglagstiftningen på stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborg. Hon har tidigare arbetat som jurist på Boverket. Under sin tid på Boverket arbetade Anna i regeringsuppdraget för kompetensinsatser inom plan- och bygglagstiftningen. Några av dessa insatser var att ta fram webbutbildningar inom bland annat byggnadsnämndens PBL-tillsyn. Dessförinnan har hon arbetat som beredningsjurist på mark- och miljödomstol och tillsynsjurist på kommun. Anna har flerårig erfarenhet av att föreläsa om plan- och bygglagstiftningen.