Tillsyn på kommunens dagvattenutsläpp

Tillsyn på kommunens dagvattenutsläpp

10–11 oktober 2023

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Under denna kurs fördjupar du din kunskap kring hur du arbetar med tillsyn enligt miljöbalken på kommunens dagvattenutsläpp. Efter kursen ska du med ökad säkerhet kunna prioritera rätt i ditt tillsynsarbete samt kunna ställa relevanta krav på olika verksamhetsutövare när det gäller deras dagvattenutsläpp, så att miljökvalitetsnormerna i recipienten kan uppnås.


Att utöva tillsyn på verksamhetsutövares hantering av dagvatten och dagvattenanläggningar är komplext. Dagvattenutsläpp från olika typer av verksamheter påverkar möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna i recipienten och det är ofta svårt att reda ut vem som förorenar vattnet, för att sedan kunna ställa relevanta krav på verksamhetsutövarna.


Idag krävs en ökad nivå av rening av kommunens dagvatten innan det släpps vidare till recipienten – men vilka krav kan du ställa på verksamhetsutövaren? Vilka är de prioriterade ämnena att rena i dagvatten? Hur fungerar olika tekniska lösningar för dagvattenrening? Hur bedömer du vilka försiktighetsåtgärder som krävs av olika verksamhetsutövare för just deras dagvattenutsläpp? Vad kan du ställa för krav på dagvattenrening i nya detaljplaner? Och inte minst, hur följer du upp kraven genom tillsyn enligt miljöbalken, när dagvattenanläggningarna är på plats och i drift?


Under denna kurs fördjupar vi oss bland annat kring dessa frågor.


Vi fokuserar särskilt på dagvattnets miljöpåverkan, prioriterade ämnen att rena från dagvatten samt hur olika tekniska lösningar för dagvattenrening fungerar. Du får även en juridisk genomgång av dagens praxis gällande kraven på verksamhetsutövare och rening av dagvattenutsläpp.


Dessutom tar du del av hur Kalmar kommun arbetar med tillsyn på dagvattenutsläpp och dagvattenanläggningar i praktiken, och hur de arbetar för att prioritera rätt i tillsynsarbetet. Vi diskuterar även gemensamt hur man i olika kommuner arbetar med dagvattenrening och tillsyn på kommunens dagvattenutsläpp för att kunna uppnå god status i recipienterna.


Ur kursprogrammet:

  • Dagvatten från fastighet till recipient – vilka föroreningar finns i dagvattnet och hur sprids dessa?

  • Tekniska lösningar för rening av dagvatten – olika metoder och dess effektivitet

  • Hur kontrollerar du reningsfunktionen och utsläppshalterna dagvattenanläggningar vars syfte är att rena dagvattnet?

  • Vilka krav kan du ställa på rening av dagvattnet vid tillsyn enligt miljöbalken? De juridiska förutsättningarna

  • Vilka krav kan du ställa på verksamhetsutövarna gällande dagvattenutsläpp? Aktuella rättsfall och rättspraxis

  • Tillsyn dagvatten – hur arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv kring dagvatten och miljöpåverkan i recipienten för att prioritera rätt i tillsynen?

  • Slutdiskussion: Tillsyn på dagvattenutsläpp – hur planerar och prioriterar vi i tillsynsarbetet?

tillsyn-pa-kommunens-dagvattenutslapp-studia-2
tillsyn-pa-kommunens-dagvattenutslapp-studia-4

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som miljöskyddsinspektör på landets kommuner. Även andra som arbetar med dagvattenfrågor och är intresserade av att fördjupa sina kunskaper kring tillsynsarbetet är välkomna till kursen.


Datum: 10–11 oktober 2023


Plats: Digitalt på distans via Zoom


Pris

Digitalt deltagande: 9 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Godecke Blecken

Dagvattenexpert på Sweco AB i Luleå och professor inom VA-teknik, Luleå Tekniska Universitet

Johanna Lindqvist

Advokat, Advokatfirman Lindahl

Carl-Johan Fredriksson

Enhetschef, Miljö och hälsoskyddsenheten, Kalmar kommun