Utforma funktionella gaturum i tätort

Utforma funktionella gaturum i tätort

Hur skapa rätt förutsättningar för en bra trafiklösning som beställare i kommunen?

24 mars 2022

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Gaturummet upptar en stor del av ytan i staden. I de flesta projekt när vi bygger ut, bygger om eller förtätar, hamnar gaturummets utformning och funktion allt oftare i centrum för diskussionerna, eftersom konkurrensen om ytorna är stor. Under denna kurs fördjupar du din kunskap om hur du utformar ett funktionellt gaturum i tätort på bästa sätt och även mer om hur du kan använda VGU som verktyg i detta arbete.


Gaturummets utformning, gestaltning och funktion har stor betydelse för hur staden och tätorten upplevs och används. Gatorna är en viktig del av det offentliga rummet och det ställs nu högre krav på att kunna hantera allt fler funktioner i gaturummet, samtidigt som framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet säkerställs. 


Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du utformar väl fungerande gaturum i tätortsmiljö så du kan bli en bra beställare av såväl trafikutformningsprojekt som av gatuprojektering, både i ny bebyggelse och i ombyggnadsprojekt.


Ur kursprogrammet:

  • Planera för framtidens trafikflöde i tätortsmiljö – hur bygger vi funktionella gaturum i ny och befintlig bebyggelse?

  • Hur fungerar utformningsprocessen och hur påverkar utformningen av olika trafikelement trafikflödet, trafiksäkerheten och tillgängligheten?

  • Hur utforma och gestalta ett fungerande gaturum, med VGU som verktyg?

  • Gatubredd och körbanor – hur bred bör en gata vara?

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som beställare av trafikutformningsprojekt och gatuprojektering i kommunen, som till exempel trafikingenjör och trafikplanerare. Även landskapsarkitekter, planarkitekter, projektledare och projektörer som vill öka sin förståelse för olika trafikantgruppers behov i det funktionella gaturummet är välkomna till kursen!


Datum24 mars 2022


PlatsDigitalt på distans via Zoom


Pris: 5 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Andreas Fredriksson, gruppchef Trafikplanering, Samhällsbyggnad Väst, COWI AB


Andreas har arbetat med trafikutformning i tidiga skeden i över 10 år. Genom ett stort antal projekt har han arbetat med utformningsförslag och trafikutredningar i såväl tätbebyggda områden som på landsbygd. Andreas arbetar främst i tidiga skeden och i detta arbete är VGU ett viktigt hjälpmedel, vid sidan av exempelvis kommunernas egna handböcker. Han har ett stort intresse för oskyddade trafikanter och arbetar mycket med frågor rörande cykeltrafik, vad gäller såväl trafiksäkerhet som framkomlighet och prioritering. Andreas var även med i framtagandet av den kommunala VGU-guiden.