Utforma gaturum i tätort enligt nya VGU

Utforma gaturum i tätort enligt nya VGU

Hur skapar du rätt förutsättningar för en bra projektering som beställare i kommunen?

14–15 oktober 2020, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans!


Gaturummets utformning, gestaltning och funktion har stor betydelse för hur staden och tätorten upplevs och används. Gatorna är en viktig del av det offentliga rummet och det ställs nu högre krav på att kunna hantera allt fler funktioner i gaturummet, samtidigt som framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet säkerställs. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du utformar väl fungerande gaturum i tätortsmiljö, så att du kan bli en bra beställare av gatuprojektering, både i ny bebyggelse och i ombyggnadsprojekt.


Gaturummet upptar en stor del av ytan i staden, och i de flesta projekt när vi bygger ut, bygger om eller förtätar hamnar gaturummets utformning och funktion allt oftare i centrum för diskussionerna, då konkurrensen om ytorna är stor. Under denna kurs fördjupar du din kunskap om hur du utformar ett funktionellt gaturum i tätort på bästa sätt och använder VGU som verktyg i detta arbete.


Ur kursprogrammet:

  • Planera för framtidens trafikflöde i tätortsmiljö – hur bygger vi funktionella gaturum i ny och befintlig bebyggelse?
  • Hur utforma och gestalta ett fungerande gaturum, enligt nya kraven i VGU?
  • Gatubredd och körbanor – hur bred bör en gata vara?
  • Prioritering av funktion och trafikslag – hur prioritera när gatubredden inte räcker till?
  • Multifunktionella gator – hur ser principlösningar ut för ett gaturum som möter framtidens behov?

  • Utformning av nya gator med enhetlig standard och kvalitet – hur arbeta för en effektiv utformning och användning av det begränsade gatuutrymmet i staden?

  • Trafikplanering, projektering och gatudrift – hur lösa intressekonflikter och hitta en balans kring gatumåtten så att både säkerhet och framkomlighet säkras?


Efter kursen har du ökat din kunskap kring hur du utformar väl fungerande gaturum i tätortsmiljö, både i ny bebyggelse och i ombyggnadsprojekt. Du ska kunna vara med i förstudier, göra skisser och antaganden kring gatuutformning samt granska konsulters ritningar över utformningsförslag och projektering av gaturum i tätortsmiljö.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som beställare av gatuprojektering i kommunen, som till exempel trafikingenjör och trafikplanerare, men även landskapsarkitekter och planarkitekter, projektledare och projektörer är välkomna till kursen!


Datum14–15 oktober 2020


PlatsPiperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm eller digitalt på distans. Vänligen meddela oss om du vill delta digitalt vid din anmälan.


Pris8 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Petter Skarin

Trafikplanerare, Planavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun

Andreas Fredriksson

Trafikplanerare, COWI AB

Tobias Nordström

Planeringsarkitekt FPR/MSA, Spacescape samt projektledare för Vinnova projektet ”Smarta gator”

Kristofer Tengliden

Trafikplanerare, Trafikkontoret, Stockholms stad


Program


klicka för att ladda ner eller öppna programmet

Ny kurs!

Studia AB

Box 550

101 30 Stockholm

Växel: 08-650 09 29

E-post: info@studia.se

Företagsbanner 2020