Integritetspolicy

Integritetspolicy för Studia AB


Studia värnar om din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter för att kunna leverera, följa upp och marknadsföra våra tjänster. Du kan alltid kontakta oss för att uppdatera, rätta eller ta bort dina personuppgifter. Kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@studia.se eller ring oss på telefon 08-650 09 29.


Vi värnar alltid om din personliga integritet. Därför samlar vi aldrig in eller hanterar mer uppgifter än de som vi behöver och vi sparar aldrig uppgifterna längre än nödvändigt för att kunna fullfölja vårt åtagande att utveckla, marknadsföra och genomföra högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige.


Genom att anmäla dig till en kurs eller konferens hos oss, bekräftar du att du har läst och förstått vår Integritetspolicy som beskriver vår behandling av dina personuppgifter.


1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR STUDIA OCH VARFÖR?


Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, vilket kan röra sig om allt från kontaktuppgifter till finansiella uppgifter, förutsatt att de kan kopplas till en fysisk person. Med behandling av personuppgifter avses en åtgärd eller en kombination av åtgärder som avser personuppgifter, till exempel insamling, lagring eller överföring.


Studia behandlar personuppgifter för följande huvudändamål:


  • Administrera köp
  • Allmän kommunikation
  • Verksamhetsuppföljning
  • Följa lagar och myndighetsbeslut
  • Marknadsföring
  • Hantering av ansökningar om anställning
  • Affärsutveckling och marknadsanalys


I de följande tabellerna får du mer information om vår personuppgiftsbehandling, bland annat för vilka specifika ändamål som dina personuppgifter behandlas, vilka kategorier av personuppgifter Studia behandlar, på vilken laglig grund Studia stödjer behandlingen samt hur länge Studia sparar dessa personuppgifter.


1.1. ADMINISTRERA KÖP

  Ändamål


  Fullgöra köp samt tillhörande administrativt arbete.

  Lagringstid


  Ett (1) år från dagen för köpets slutförande, alternativt den längre tid uppdragets natur påkallar.


  Personuppgifterna sparas innevarande sju (7) år i enlighet med bokföringslagen.

  Laglig grund


  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

  Personuppgifter


  • Identitetsuppgifter – såsom namn och e-postadress till arbetsplatsen
  • Kontaktuppgifter – såsom postadress och telefonnummer till arbetsplatsen
  • Finansiella uppgifter – faktureringsuppgifter gällande arbetsplatsen
  • Arbetsrelaterade uppgifter – såsom tjänstetitel och arbetsplats
  • Övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med köp


  1.2. ALLMÄN KOMMUNIKATION

  Ändamål


  Hantera förfrågningar och övrig kommunikation via e-post, telefon, webbplats eller sociala medier.

  Lagringstid


  Uppgifterna raderas så snart Studia har hanterat frågan som kommunikationen avser om det inte finns ett berättigat intresse av att bevara uppgifterna.


  Uppgifterna sparas i så fall högst ett (1) år efter senaste kontakten med Studia.

  Laglig grund


  Studias berättigade intresse av att administrera förfrågningar, relationen med dig eller den organisation som du representerar.

  Personuppgifter


  • Identitetsuppgifter – såsom namn och e-postadress till arbetsplatsen

  • Kontaktuppgifter – såsom postadress och telefonnummer till arbetsplatsen

  • Finansiella uppgifter – faktureringsuppgifter gällande arbetsplatsen

  • Arbetsrelaterade uppgifter – såsom yrkesroll, avdelning och arbetsplats

  • Övriga uppgifter som du lämnar till oss genom din interaktion med oss


  1.3. VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

  Ändamål


  Kvalitetsuppföljning av Studias tjänster.

  Lagringstid


  Uppgifterna raderas så snart verksamhetsuppföljningen är genomförd om det inte finns ett berättigat intresse av att bevara uppgifterna.


  Uppgifterna sparas i så fall högst ett (1) år efter senaste kontakten med Studia.


  Laglig grund


  Behandlingen sker utifrån ett berättigat intresse från Studia att vidareutveckla sin affärsverksamhet och sina tjänster.

  Personuppgifter


  • Identitetsuppgifter – såsom namn och e-postadress till arbetsplatsen

  • Kontaktuppgifter – såsom adress och telefonnummer till arbetsplatsen

  • Finansiella uppgifter – såsom bankkonto och betalningsinformation gällande arbetsplatsen

  • Arbetsrelaterade uppgifter – såsom tjänstetitel och arbetsplats

  • Övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med ditt tidigare köp


  1.4. FÖLJA LAGAR OCH MYNDIGHETSBESLUT

  Ändamål


  Arkivering av handlingar som samlats in i samband med köp.

  Lagringstid


  Tio (10) år från dagen för uppdragets slutförande, alternativt den längre tid uppdragets natur påkallar.

  Laglig grund


  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

  Ändamål


  Arkivering av räkenskapsunderlag i enlighet med bokföringslagen (1999:1078).

  Lagringstid


  Sju (7) år från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

  Ändamål


  Redovisa uppgifter till myndigheter enligt rättslig skyldighet, såsom Skatteverket och rättsvårdande myndigheter.

  Lagringstid


  Tio (10) år från dagen för uppdragets slutförande, alternativt den längre tid som den enskilda situationen påkallar.

  Laglig grund


  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

  Laglig grund


  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

  Personuppgifter


  • Identitetsuppgifter – såsom namn och e-postadress till arbetsplatsen

  • Kontaktuppgifter – såsom postadress och telefonnummer till arbetsplatsen

  • Finansiella uppgifter – såsom bankkonto och betalningsinformation gällande arbetsplatsen

  • Arbetsrelaterade uppgifter – såsom tjänstetitel och arbetsplats


  1.5. MARKNADSFÖRING

  Ändamål


  Utskick av information och inbjudningar om kurser och konferenser och annan information om Studia via post och e-post.

  Lagringstid


  Ett (1) år efter det att du tecknat upp dig för utskick eller på annat sätt har ett berättigat intresse av att motta utskick från Studia.

  Laglig grund


  Studias berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster.

  Ändamål


  Marknadsföring via sociala medier såsom LinkedIn.

  Lagringstid


  Ett (1) år efter senaste kontakten med Studia.

  Ändamål


  Marknadsföring via Studias webbplats och via samarbetspartners.

  Lagringstid


  Ett (1) år efter senaste kontakten med Studia.

  Laglig grund


  Studias berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster.

  Laglig grund


  Studias berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster.

  Personuppgifter


  • Identitetsuppgifter – namn

  • Kontaktuppgifter – e-postadress och postadress till arbetsplats

  • Arbetsrelaterade uppgifter – yrkesroll, avdelning och arbetsplats

  • Beteende kring nyhetsbrev, såsom vilka utskick du öppnat och om du klickat på länkinnehåll


  1.6. HANTERING AV ANSÖKNINGAR OM ANSTÄLLNING

  Ändamål


  Kommunikation med ansökanden och eventuella referenser.

  Lagringstid


  Tre (3) månader från det att ansökningen mottagits därefter arkiveras uppgifterna.


  Arkiverade uppgifter sparas därefter i två (2) år efter avslutad rekrytering för att uppfylla kraven i diskrimineringslagen (2008:567).

  Laglig grund


  Studias berättigade intresse av att administrera och handlägga din ansökan.

  Personuppgifter


  • Identitetsuppgifter – såsom namn och personnummer
  • Kontaktuppgifter – såsom adress och telefonnummer
  • Professionell information – såsom betyg och meriter
  • Övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med din ansökan

  2. DINA RÄTTIGHETER I FÖRHÅLLANDE TILL DINA PERSONUPPGIFTER


  Om du önskar utöva dina rättigheter kontaktar du oss på vår e-post info@studia.se eller på telefon 08-650 09 29. Nedan följer dina rättigheter i enlighet med GDPR.


  Rätt att bli informerad


  Du har rätt att bli informerad om hur Studia behandlar dina personuppgifter. Informationen tillhandahålls i första hand i denna integritetspolicy.


  Rätt till tillgång


  Du har rätt att på begäran få en bekräftelse på huruvida Studia behandlar dina personuppgifter eller inte. För det fall Studia behandlar dina personuppgifter har du rätt att få information om behandlingen, samt få tillgång till dina personuppgifter genom ett kostnadsfritt registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och hur dessa behandlas. Om en begäran om registerutdrag sker vid upprepade tillfällen har Studia rätt att ta ut en skälig avgift för att administrera begäran.


  Begäran om registerutdrag kan skickas med e-post till info@studia.se. Studia förbehåller sig rätten att vidta åtgärder för att säkerställa identiteten hos den som begär utdrag.


  Rätt till rättelse


  Du har rätt att på begäran få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade utan onödigt dröjsmål. Du har även rätt att få ofullständiga personuppgifter som rör dig kompletterade.


  Rätt till radering


  Du har rätt att i vissa fall få de personuppgifter Studia behandlar om dig raderade utan onödigt dröjsmål. Detta gäller om:


   • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats;

   • du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för fortsatt behandling;

   • du invänder mot behandling som grundar sig på Studias berättigade intresse och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än ditt intresse;

   • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas;

   • personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt; eller

   • det krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.


  I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandla dina personuppgifter för att till exempel uppfylla en rättslig förpliktelse är Studia inte skyldig att radera dina personuppgifter.


  Rätt till begränsning av behandling


  Du har rätt att i vissa fall kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller om:


   • du bestrider personuppgifternas korrekthet – då kan du begära en begränsad behandling under tiden som vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta;

   • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och i stället begär begränsning av uppgifternas användning;

   • Studia inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk; eller

   • du har invänt mot en behandling som stödjer sig på intresseavvägning som vi har använt som rättslig grund för ett ändamål – då kan du begära en begränsad personuppgiftsbehandling under tiden som vi arbetar med att bedöma huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än ditt berättigade intresse.


  För det fall behandlingen har begränsats får Studia endast behandla personuppgifterna med undantag för lagring, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har lämnat ditt samtycke. Om du har fått din behandling begränsad kommer Studia informera dig innan begränsningen av behandlingen upphör.


  Rätt till dataportabilitet


  Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter du tillhandahållit Studia i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från Studia. Rätten till dataportabilitet förutsätter att behandlingen sker automatiserat, att överföringen är tekniskt möjlig samt att behandlingen grundar sig på samtycke eller att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal.


  Rätt att invända


  Du har rätt att när som helst invända mot behandling som grundar sig på Studias berättigade intresse. En fortsatt behandling av dina personuppgifter kräver att Studia visar ett berättigat skäl som väger tyngre än ditt intresse för den aktuella behandlingen. I annat fall får Studia endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


  Du har också rätt att när som helst invända mot behandling som görs för direktmarknadsföring, inklusive profilering i den utsträckning som det har ett samband med sådan direktmarknadsföring. Om du har invänt mot behandling för direktmarknadsföring får vi inte längre behandla dina uppgifter för sådana ändamål.


  Rätt att återkalla samtycke


  För det fall Studia behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du när som helst en rätt att återkalla samtycket. Studia upphör då med behandlingen. För att återkalla ditt samtycke kan du skicka ett mejl till info@studia.se.


  Rätt att lämna in ett klagomål


  Om du har klagomål på Studias behandling av personuppgifter kan du vända dig till svenska tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och framföra klagomålet. Kontaktuppgifterna är följande:


  Webbplats: https://www.imy.se/
  Telefon: 08-657 61 00
  E-post: imy@imy.se
  Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm


  3. VARIFRÅN INHÄMTAS DINA PERSONUPPGIFTER?


  Studia samlar in personuppgifter om dig från följande källor:


  Uppgifter som du själv lämnar till oss: Studia samlar in personuppgifter som du lämnar till Studia i samband med din kontakt med Studia, bland annat i samband med köp, allmän kommunikation, marknadsföring, verksamhetsuppföljning, administration av ansökningar om anställning.


  Uppgifter som inhämtas från offentliga källor: Studia samlar in personuppgifter från offentliga källor för att kunna kontakta dig i din yrkesroll för att erbjuda relevanta kurser och konferenser som syftar till att utveckla din kompetens inom ditt yrke.


  4. VILKA KAN KOMMA ATT TA DEL AV DINA PERSONUPPGIFTER?


  I förekommande fall kan Studia komma att dela dina personuppgifter med utomstående. Dina personuppgifter delas endast med betrodda tredje parter, såsom samarbetspartners, och Studia kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon annan. Delning av dina personuppgifter till utomstående grundar sig på samma ändamål och lagliga grunder som de inhämtades för. Nedan följer de kategorier av mottagare som dina personuppgifter kan komma att delas med.


  Leverantörer och underleverantörer: Inom ramen för köp av våra tjänster, eller inom ramen för den dagliga verksamheten, kan personuppgifter komma att delas med leverantörer och underleverantörer som då behandlar personuppgifter för Studias räkning. Det kan handla om: leverantörer av IT-tjänster, såsom för företagets administration eller mjukvaru- och datalagring, distribution av post- och e-postutskick samt leverantörer av finansiella tjänster.


  Sociala medier: Vid användning av sociala medier, exempelvis Facebook, LinkedIn eller Twitter, samlas dina personuppgifter också in och behandlas av dessa företag. Se respektive företags integritetspolicy för mer information om deras behandling av dina personuppgifter.


  5. NÄR KAN STUDIA KOMMA ATT ÖVERFÖRA DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES, OCH HUR SKYDDAS DE DÅ? 


  Studia strävar alltid efter att endast behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan dock Studia komma att dela dina personuppgifter med en aktör i ett land utanför EU/EES, ett så kallat ”tredjeland”. I ett tredjeland gäller inte GDPR vilket innebär att du inte har samma rättigheter och skydd för dina personuppgifter som GDPR annars garanterar. För att skydda dina personuppgifter baseras överföringen antingen på beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå eller omfattas av lämpliga säkerhetsåtgärder såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler i kombination med organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder. Du kan läsa mer om vilka länder som anses ha adekvat skyddsnivå på EU-kommissionens hemsida här och om standardavtalsklausuler här.


  Studia ämnar alltid genomföra en riskbedömning innan en överföring sker, och vidtar både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att säkerställa en lämplig skyddsnivå. Studia strävar alltid efter att överföra så få personuppgifter som möjligt och om möjligt i anonymiserad form. För mer information om vilka skyddsåtgärder som vidtas i det enskilda fallet, vänligen skicka ett mejl till info@studia.se.


  Följande mottagare utanför EU/EES kan komma i fråga:


  Leverantörer och underleverantörer: I vissa fall kan dina personuppgifter komma att delas med leverantörer och underleverantörer utanför EU/EES. Det kan handla om leverantörer av IT-tjänster för att bedriva Studias verksamhet med säte eller server i ett land utanför EU/EES.


  Sociala medier: När du besöker eller på annat sätt använder Studia på sociala medier såsom Facebook, LinkedIn och Twitter samlas dina personuppgifter också in och behandlas av dessa företag. I samband med att dessa företag mottar personuppgifter kan personuppgifterna överföras till USA.


  Facebook: 

  Genom att använda tjänsterna behandlas dina personuppgifter av företaget Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland). Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här:
  https://sv-se.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer


  För att läsa mer om tjänsternas överföring till tredjeland och för att ta del av standardavtalsklausulerna kan du läsa mer här: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp


  LinkedIn:

  Genom att använda tjänsten behandlas dina personuppgifter av LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland). Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här


  För att läsa mer om LinkedIns överföring till tredjeland och för att ta del av standardavtalsklausulerna kan du läsa mer här


  X (Twitter):

  Genom att använda tjänsten behandlas dina personuppgifter av Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irland). Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här: https://twitter.com/en/privacy


  För att läsa mer om Xs (Twitters) överföring till tredjeland och för att ta del av standardavtalsklausulerna kan du läsa mer här: https://gdpr.twitter.com/en/faq.html


  6. HUR SKYDDAR STUDIA DINA PERSONUPPGIFTER?


  Studia vidtar en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, obehörigt röjande, förändring eller förstöring. För mer information om vilka dessa specifika åtgärder är, vänligen skicka ett mejl till info@studia.se.


  7. SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER OCH ÖVRIGA INTEGRITETSKÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER 


  Studia hanterar inga särskilda kategorier av personuppgifter eller övriga integritetskänsliga personuppgifter.


  8. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING


  Studia tillämpar ingen metod för automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering.  Denna policy kan komma att ändras. Nuvarande policy uppdaterades den 1 juni 2023.

  VÅRA KURSER

  OCH

  KONFERENSER

  ANMÄLAN

  Säkra din plats på våra kommande kurser och konferenser.