Dagvatten i detaljplanering

Dagvatten i detaljplanering

Från dagvattenutredning till genomförande och drift av hållbara dagvattenlösningar

15–16 november 2021, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


I alla detaljplaner som tas fram idag behöver vi planera för ökade vattenflöden och för att uppnå god vattenstatus i recipienten. Det ställer nya krav på kunskap om både juridik och teknik för att rätt anpassade dagvattenlösningar ska komma på plats, som både kan fördröja och rena dagvattnet.


Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du kan arbeta för att lösa dagvattenfrågan i detaljplaneprocesser, så att dagvattenlösningarna verkligen genomförs i byggprojektet och att driften av dagvattenanläggningarna säkerställs.


Ur kursinnehållet:


  • Genomgång av lagstiftningen som reglerar dagvattenfrågor vid planering och exploatering
  • Vad är en miljökvalitetsnorm för vatten? Hur påverkar detta dagvattenhanteringen i fysisk planering och detaljplanearbetet?

  • Lagliga och lämpliga planbestämmelser för att hantera dagvattenfrågor i plankartan

  • Hur lösa dagvattenhanteringen vid detaljplanering och säkra förvaltningen av dagvattenanläggningarna – i praktiken?

  • Dagvattenutredning vid detaljplanering – vad bör utredningen innehålla för att bli ett bra beslutsunderlag?

  • Välfungerande öppna gröna dagvattenlösningar – hur ska de dimensioneras, anläggas och förvaltas?

  • Hur arbeta i detaljplaneskedet för att klimatanpassa bebyggelse utifrån risker för skyfall, översvämning och höga flöden?

  • Hur säkerställer du genomförandet och driften av dagvattenlösningen vid planens genomförande?

dagvatten-i-detaljplanering-studia-4
dagvatten-i-detaljplanering-studia-3
dagvatten-i-detaljplanering-studia-2
dagvatten-i-detaljplanering-studia-1
dagvatten-i-detaljplanering-studia-7
dagvatten-i-detaljplanering-studia-5

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med hantering av dagvattenfrågor vid detaljplanering, som till exempel VA-ingenjör, utredningsingenjör, projektingenjör/projektledare, planarkitekt, klimatanpassnings- eller miljöstrateg. Även andra som arbetar inom kommunen, på länsstyrelsen eller som konsult är välkomna till kursen.


Datum: 15–16 november 2021


PlatsPiperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm eller digitalt på distans.


Pris:

Kurs i Stockholm: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 9 900 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 
I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Föreläsare

Jonas Christensen

Miljöjurist, Ekolagen miljöjuridik

Irina Persson

Utredningsingenjör dagvatten, Uppsala vatten

Hannes Öckerman

Civilingenjör inom miljö- och vattenteknik och miljökonsult, WRS

David Hirdman

Senior expert inom klimatanpassning, enheten för Vattensystem, SWECO

Thomas Blomqvist

Landskapsarkitekt och projektledare inom anläggning, Forma Landskap