Ventilation och luftkvalitet – tillsyn enligt miljöbalken

Ventilation och luftkvalitet – tillsyn enligt miljöbalken

28 september 2023

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Under denna kurs fördjupar du din kunskap kring hur du arbetar med frågor som rör ventilation och luftkvalitet i bostäder och lokaler för allmänna ändamål, vid tillsyn enligt miljöbalken. Efter kursen ska du med ökad säkerhet kunna göra en helhetsbedömning av byggnadens eller lokalens förutsättningar för att skapa en god luftkvalitet för den aktuella verksamheten. Du har även ökat din kunskap kring när vidare utredningar behövs genomföras, samt hur du ställer rätt krav på verksamhetsutövaren så att brister kan åtgärdas och olägenhet för människors hälsa inte uppstår.


Att göra en helhetsbedömning av luftkvalitet och ventilation i bostäder och allmänna lokaler vid tillsyn enligt miljöbalken är både svårt och komplext. Hur fungerar ventilationssystem i en bostad eller lokal som ger en god luftkvalitet? Hur mäter man luftkvalitet och gör en bedömning av ventilationssystemets funktion? Hur tolkar du ett OVK-protokoll? Hur kan du göra en helhetsbedömning av ventilation och luftkvalitet och driva ärendet vidare så att brister kan åtgärdas? Vilka verktyg har vi i tillsynsarbetet?


Under denna kurs kommer vi att fördjupa oss kring bland annat dessa frågor. Du ökar din kunskap om hur olika typer av ventilationssystem fungerar, hur du kan göra en helhetsbedömning av ventilation och luftkvalitet i såväl bostäder som lokaler för allmänna ändamål, så som skolor och förskolor. Dessutom får du lära dig mer om vilka typer av undersökningar som är lämpliga att genomföra vid bristfällig ventilation och luftkvalitet.


Vi kommer även att lyfta hur samspelet och ansvarsgränserna ser ut mellan miljöbalkens och plan- och bygglagens krav på ventilation i bostäder och offentliga lokaler.


Du får dessutom ta del av hur man arbetar med ärenden som rör ventilation och luftkvalitet i Växjö kommun, i både bostäder och offentliga lokaler. De berättar mer om hur man kan arbeta i det praktiska tillsynsarbetet vid planerad tillsyn så väl som vid klagomålsärenden, så att brister snabbt kan åtgärdas och en hälsosam innemiljö säkerställas.


Ur kursinnehållet:

  • Luftkvalitet i bostäder och offentliga lokaler där man vistas mer än tillfälligt – vad är en god luftkvalitet och hur påverkas människors hälsa?

  • Grunder i ventilation i bostäder och lokaler – hur fungerar ventilationssystem som ger en god luftkvalitet?

  • Luftkvalitetsutredning – hur mäter man luftkvalitet och gör en bedömning av ventilationssystemets funktion?

  • Luftflöden och OVK-protokoll – hur tolkar man protokollen?

  • Bedömning av ventilationssystemens funktion – vilka är de vanligaste felen?

  • Samspel och ansvarsgränser mellan miljöbalkens och plan- och bygglagens krav på ventilation i bostäder och offentliga lokaler?

  • Ventilation och luftkvalitet vid tillsyn enligt miljöbalken – hur gör vi bedömningar och driver ett ärende vidare? Vilka verktyg har vi i tillsynsarbetet?

  • Tillsyn på luftkvalitet och ventilation i skola och förskola – hur bedömer vi luftkvalitet i praktiken?

  • Klagomål på ventilation och luftkvalitet i bostäder – hur gör vi en helhetsbedömning och när ska vi ställa krav på vidare utredningar?

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som miljö- och hälsoskyddsinspektör på landets kommuner. Även andra som arbetar med frågor som rör ventilation och luftkvalitet och är intresserade av att fördjupa sina kunskaper kring tillsynsarbetet är välkomna till kursen.


Datum: 28 september 2023


Plats: Digitalt på distans via Zoom


Pris:

Digitalt deltagande: 7 500 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Åke Möhring, konsult inom VVS, energi och inneklimat

Annika Johnsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Växjö kommun