Ventilation och luftkvalitet – tillsyn enligt miljöbalken

Ventilation och luftkvalitet – tillsyn enligt miljöbalken

11 september 2024

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Under denna kurs fördjupar du din kunskap kring hur du arbetar med frågor som rör luftkvalitet och ventilation i bostäder och lokaler för allmänna ändamål, vid tillsyn enligt miljöbalken. Efter kursen ska du med ökad säkerhet kunna göra en helhetsbedömning av byggnadens eller lokalens förutsättningar för att skapa en god luftkvalitet, i vilka situationer vidare innemiljöutredning behöver genomföras samt hur du ställer rätt krav på verksamhetsutövaren så att brister kan åtgärdas.


Att göra en helhetsbedömning av innemiljön och ventilation i bostäder och allmänna lokaler vid tillsyn enligt miljöbalken är både svårt och komplext. Hur fungerar ventilationssystem i en bostad eller lokal som ger en god luftkvalitet? Hur mäter man luftkvalitet och gör en bedömning av ventilationssystemets funktion? Hur tolkar du ett OVK-protokoll? Hur kan du göra en helhetsbedömning av ventilation och luftkvalitet och driva ärendet vidare så att brister kan åtgärdas? Vilka verktyg har vi i tillsynsarbetet?


Under denna kurs fördjupar vi oss bland annat kring dessa frågor. Du ökar din kunskap om hur olika typer av ventilationssystem fungerar, hur du kan göra en helhetsbedömning av ventilation och luftkvalitet i både bostäder och lokaler för allmänna ändamål, så som skolor och förskolor. Du får lära dig mer om vilka typer av undersökningar som är lämpliga att genomföra vid bristfällig ventilation och luftkvalitet.


Vi kommer även att lyfta hur samspelet och ansvarsgränserna mellan miljöbalkens och plan- och bygglagens krav på ventilation i bostäder och offentliga lokaler ser ut.


Dessutom tar du del av hur man praktiskt arbetar med ärenden som rör ventilation och luftkvalitet i Växjö kommun, både vad gäller bostäder och offentliga lokaler. Du lär dig mer om hur du kan arbeta i det praktiska tillsynsarbetet – vid planerad tillsyn så väl som vid klagomålsärenden – så att brister snabbt kan åtgärdas och en hälsosam innemiljö säkerställas.


Ur kursinnehållet:

  • Grunder i ventilation i bostäder och lokaler – hur fungerar ventilationssystem som ger en god luftkvalitet?

  • Innemiljöutredning–hur mäter man luftkvalitet och gör en bedömning av ventilationssystemets funktion?

  • Luftflöden och OVK-protokoll – hur tolka protokollen?

  • Samspel och ansvarsgränser mellan miljöbalkens och plan- och bygglagens krav på ventilation i bostäder och offentliga lokaler?

  • Ventilation och luftkvalitet vid tillsyn enligt miljöbalken – hur gör vi bedömningar och driver ett ärende vidare? Vilka verktyg har vi i tillsynsarbetet?

  • Tillsyn på innemiljö och ventilation i skola och förskola – hur bedömer vi luftkvalitet i praktiken?

  • Klagomål på ventilation och innemiljö i bostäder – hur gör vi en helhetsbedömning och när ska vi ställa krav på vidare utredningar?

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som miljö- och hälsoskyddsinspektör på landets kommuner. Även andra som arbetar med frågor som rör ventilation och luftkvalitet, till exempel fastighetsansvariga för innemiljön, och som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper kring tillsynsarbetet är välkomna till kursen.


Datum: 11 september 2024


Plats: Digitalt på distans via Zoom


Pris:

Digitalt deltagande: 7 590 kronor exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.


OBS! Bokar du dig samtidigt till kursen Hälsoskydd i förskola och grundskola, den 17 september 2024, betalar du endast 4 995 kronor/kursdag exklusive moms för digitalt deltagande.

Kursledare

Åke Möhring, konsult inom ventilation, energi och inneklimat, samt aktiv i SWESIAQ:s styrelse

Annika Johnsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Växjö kommun