Ansvarsutredningar gällande förorenade områden

Ansvarsutredningar gällande förorenade områden

Utredning av föroreningsansvar i syfte att identifiera ansvarig adressat

14 november 2024, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Under denna kurs får du kunskap om hur du genomför ansvarsutredningar gällande förorenade områden i syfte att hitta någon ansvarig att rikta krav mot.


Ansvarsfrågan är mycket central i arbetet med förorenade områden, särskilt inom tillsynen. Tillsynsmyndigheten behöver alltid, i någon form, utreda ansvaret för föroreningar i syfte att hitta någon ansvarig att rikta krav mot, samt för att avgöra i vilken utsträckning den ansvarige ska bekosta en utredning eller åtgärd.


Det kan vara mycket utmanande att utreda ansvar för förorenade områden, särskilt om det finns flera möjliga förorenare, nedlagda verksamheter, oklara ägandeförhållanden och oklarheter om varifrån föroreningarna härstammar.


Under den här kursen så får du kunskap om hur en ansvarsutredning kan genomföras på ett effektivt och strukturerat sätt. Du får kunskap om vad som ska utredas, den juridiska bedömningen och hur du går till väga steg för steg för att komma i mål med arbetet med en komplett ansvarsutredning.


Efter att ha deltagit på kursen har du fått viktig kunskap om hur du genomför en ansvarsutredning gällande förorenade områden och även hur du kan granska ansvarsutredningar gjorda av konsulter.


Ur kursinnehållet:

  • Ansvarsutredningar – lagar och bestämmelser

  • Förberedelser inför genomförande av ansvarsutredning gällande förorenade områden

  • Ansvarsutredningens olika steg – ansvarsutredning inför utredning samt ansvarsutredning inför åtgärd

  • Förutsättningar för statlig finansiering vid efterbehandling

  • Kommunicering och dokumentation vid genomförande av ansvarsutredningar – vad bör kommuniceras med ansvariga i vilka skeden och vad bör dokumenteras?

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller miljöinspektör på landets kommuner och till dig som arbetar som handläggare på länsstyrelse, med frågor som rör förorenade områden.


Datum: 14 november 2024


PlatsVasagatan 50, Stockholm eller digitalt på distans via Zoom


Pris:

Kurs i Stockholm: 8590 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 7590 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Christina Rydell Ahlström, advokat och delägare, Advokatfirman Morris


Christina har mångårig och gedigen erfarenhet av juridisk rådgivning inom miljörätt, energirätt och plan-och byggrätt. Christina arbetar bland annat med tillståndsprocesser för miljöfarlig verksamhet. Härutöver biträder hon löpande såväl företag som kommuner i ärenden kopplat till ansvar för förorenade områden. Genom variationen av uppdragsgivare har Christina fått en särskild insyn och erfarenhet av att handlägga ärenden kopplat till förorenade områden både utifrån ett tillsyns- och ett adressatperspektiv. Christina anlitas ofta som föreläsare samt är författare till juridiska artiklar.

Fredrik Holst, jurist, Advokatfirman Morris


Fredrik Holst är specialiserad inom rättsområdena miljö- och energirätt. Fredrik arbetar bland annat med ärenden kopplade till ansvar för förorenade områden. Han har tidigare arbetat med miljörätt som länsjurist på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Fredrik anlitas ofta som föreläsare samt är författare till juridiska artiklar.