Dagvatten i befintlig bebyggelse – hur fördelas ansvaret

Dagvatten i befintlig bebyggelse – hur fördelas ansvaret?

Juridik och praktik för dig som VA-huvudman

16 september 2024, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Under denna kurs fördjupar du dig kring juridiken gällande ansvarsfördelning för dagvatten i befintlig bebyggelse. Vem ansvarar för vad? Hur ser lagstiftningen ut idag? Vilka förändringar är på gång? Och inte minst – hur ska VA-huvudmannen arbeta för att säkerställa att den allmänna VA-anläggningen fungerar även vid en ökad belastning till följd av skyfall? Under dagen varvar vi juridikgenomgång med praktiska exempel från VA-huvudmannens perspektiv.


Idag kommer stora regn eller skyfall allt oftare vilket leder till problem i befintlig bebyggelse, eftersom det allmänna VA-ledningsnätet inte är dimensionerat efter de ökade mängderna dagvatten som avrinner hårdgjorda ytor i våra tätorter. I den befintliga bebyggelsen finns dessutom ofta de kombinerade VA-ledningssystemen kvar, där ledningarna går fulla snabbare och avrinningen försvåras ytterligare.


Under denna kurs ökar du din kunskap både om de juridiska kraven på den allmänna VA-anläggningen i befintlig bebyggelse och VA-huvudmannens ansvar i relation till väghållaren och fastighetsägarna när det gäller dagvattenfrågor i olika situationer.


Vi går igenom de nya möjligheterna för VA-huvudmannen att ställa krav på abonnenterna när det gäller dagvattenfrågor, genom Svenskt Vattens förslag till nytt normalförslag för ABVA och genom vattentjänstplanerna. 


Du får dessutom ökad insikt om hur VA-huvudmannen kan arbeta i praktiken för att säkerställa funktionen på den allmänna VA-anläggningen i befintlig bebyggelse, i samarbete med både väghållare och fastighetsägare. Uppsala vatten kommer efter den juridiska genomgången koppla till praktiska exempel från arbetet med dagvattenfrågor i befintlig bebyggelse i Uppsala kommun.

Ur kursinnehållet:

  • Dagvattenhantering i befintlig bebyggelse – hur fördelas ansvaret mellan VA-huvudman, kommunen och fastighetsägare idag?

  • Så arbetar Uppsala Vatten för en mer hållbar dagvattenhantering i befintlig bebyggelse

  • VA-huvudmannens krav på fastighetsägarens fördröjning av dagvatten – förslag till förändringar i föreskrifter och lagstiftning

  • Vilka krav bör VA-huvudmannen ställa på fastighetsägare och väghållare, för att minska belastningen på dagvattensystemet? Möjligheter i ABVA

  • Översvämning på fastigheter – när blir det ett VA-ärende?

  • När finns ett behov att skapa nytt verksamhetsområde för dagvatten i befintlig bebyggelse?

  • Hur arbetar vi för att säkerställa den allmänna VA-anläggningens funktion vid ökad belastning till följd av större regn och skyfall? Exempel från Uppsala vatten

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som VA-huvudman, till exempel VA-ingenjör, projektledare VA, VA-chef och teknisk chef. Även klimatstrateger och andra som arbetar med dagvattenfrågor i befintlig bebyggelse i olika roller är välkomna till kursen.


Datum: 16 september 2024


Plats: Vasagatan 50, Stockholm eller digitalt på distans via Zoom


Pris:

Kurs i Stockholm: 8 590 kronor exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 7 590 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Johanna Lindqvist, advokat, Advokatfirman Lindahl

Irina Persson, utredningsingenjör, Uppsala vatten

Maria Broström, utredningsingenjör, Uppsala vatten