Kurser & Konferenser

KURS- OCH KONFERENSUTBUD

Ventilation och luftkvalitet – tillsyn enligt miljöbalken


11 september 2024
, digitalt på distans

Underhållsbeläggning på kommunens asfalterade ytor

1 oktober 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Kommunens ansvar som väghållare


9–10 oktober 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Sekretessbedömning i VA-verksamheten

22 oktober 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Strandskydd6–7 november 2024
, digitalt på distans

Arkitektur och kulturvärden i bygglovsprocesser

18 november 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Prövning av bygglov och förhandsbesked på jordbruksmark

5 december 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Dagvatten i befintlig bebyggelse – hur fördelas ansvaret

16 september 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Tillsyn av massor och masshantering

26 september 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Tillsyn enligt plan- och bygglagen

2–3 oktober 2024, digitalt på distans

Dagvatten och skyfall i detaljplanering

14–15 oktober 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Dagvatten och skyfall i det befintliga gaturummet

23 oktober 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Tillsyn inom vattenskyddsområden

20–21 november 2024, digitalt på distans

Hälsoskydd i förskola och grundskola

17 september 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

30 september 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Tillsyn av dagvattenutsläpp


17 oktober 2024, digitalt på distans

Underhållsplanering för broar


5 november 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Ansvarsutredningar gällande förorenade områden

14 november 2024, Stockholm eller digitalt på distans

Tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet


25–26 november 2024, digitalt på distans

ANMÄLAN

Säkra din plats på våra kommande kurser och konferenser.

KONTAKTA OSS

E-post: info@studia.se

Tfn: 08- 650 09 29