Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Hur ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och förvaltning av tätortsmiljöer?

30 september 2024, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Under denna kurs fördjupar du din kunskap kring begreppet ekosystemtjänster, samt varför och hur vi kan arbeta med ekosystemtjänster i praktiken, i både planerings- och investeringsprojekt, så att vi skapar en mer hållbar och bättre livsmiljö i våra städer och tätorter.


Under kursen fördjupar du din förståelse för ekosystemtjänster och utforskar vad begreppen stödjande, reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster kan innefatta samt hur de kan tillämpas i din verksamhet.


Du lär dig mer om hur du kan arbeta med olika typer av åtgärder vid planering, projektering och projektgenomförande för att främja biologisk mångfald, samt principer för skapandet av grönare städer och välfungerande tekniker för att öka den biologiska mångfalden i stadsmiljöer.


Vi fördjupar oss även kring hur gröna utemiljöer kan planeras och skötas för att bli mer hållbara och öka motståndskraften mot extrema väderförhållanden som skyfall och torka.


Efter kursen har du fått praktiska metoder och verktyg för att kunna kartlägga och bedöma ekosystemtjänster som även underlättar vid beslutsfattande om till exempel planerings- eller investeringsprojekt.


Ur kursinnehållet:

  • Vad är ekosystemtjänster? Vilken är nyttan med natur och grönska i den bebyggda miljön?

  • Hur planera för ett grönare samhälle? Hur skapar vi förutsättningar för implementering av visionerna vi har av framtidens stadsmiljö?

  • Hur kan man synliggöra naturens nyttor och värden med ekosystemtjänster?

  • Att inventera och utveckla ekosystemtjänster i planerings- eller investeringsprojekt

  • Metoder och verktyg för att kartlägga och bedöma ekosystemtjänster som underlättar vid beslutsfattande om projekt

  • Hur kan gröna utemiljöer planeras och skötas för ökad motståndskraft mot extrema väderförhållanden, skyfall och torka?

  • Praktiska exempel från genomförda projekt – bland annat i nya stadsdelen Rosendal, Uppsala kommun samt i park- och kyrkogårdsmiljöer

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med planering, byggande och förvaltning av vår stadsmiljö. Du kan till exempel arbeta med översiktsplanering, detaljplanering, bygglov, marklov och förhandsbesked. Arbetar du med exploateringsprojekt, anläggning av utemiljöer eller förvaltning av fastigheter, kyrkogårdar och begravningsplatser är du också välkommen till kursen.


Datum: 30 september 2024


Plats: Vasagatan 50, Stockholm eller digitalt på distans via Zoom


Pris:

Kurs i Stockholm: 8 590 kronor exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 7 590 kronor exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Thomas Blomqvist, Landskapsarkitekt och delägare, Forma Landskap