Bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser

Bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser

7–8 oktober 2024

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Prövning av bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser ställer höga krav på handläggarens kunskap om vad som ska prövas och hur rådande lagstiftning ska tolkas i praktiken. Under denna kurs får du kunskap om hur du gör en prövning av bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Kursen ger dig ökad säkerhet i hur du ska gå till väga för att avgöra om en ansökan om bygglov eller förhandsbesked ska beviljas eller avslås.


Under kursen går vi igenom gällande bestämmelser och aktuell praxis med fördjupning i de delar där lagstiftningen kan upplevas som svårtolkad. Du får också tillfälle till diskussion om vilka lärdomar och slutsatser vi kan dra av domarna som tas upp under kursen.


Ur kursinnehållet:


  • Plankravet – hur avgöra om åtgärden behöver föregås av detaljplaneläggning?

  • Särskilt om prövningen av MKB-projekt

  • Så gör du en lokaliseringsprövning

  • Hur gör du en bedömning av bygglovsansökningar på brukningsvärd jordbruksmark?

  • Vilka krav kan ställas på vad en VA-utredning ska innehålla?

  • Hur gör du en prövning av åtgärdens placering, utformning och omgivningspåverkan?

  • Prövning av utformningskraven

  • Andra krav som ska prövas; omgivningsbuller, varsamhet och kulturvärden

  • Prövning av förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser

  • Aktuella vägledande rättsfall gällande bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser


Syftet är att du efter kursen ska känna dig tryggare i din handläggning av dessa ärenden och kunna göra rättssäkra prövningar.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med handläggning av bygglov och förhandsbesked.


Datum: 7–8 oktober 2024


Plats: Digitalt på distans via Zoom


Pris:

Digitalt deltagande: 9 990 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Anna Andersson Ruthberg, jurist, Stadsbyggnadsförvaltningen Göteborgs stad


Anna Andersson Ruthberg är jurist och arbetar bland annat med att ge internt juridiskt stöd inom plan- och bygglagstiftningen på stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborg. Hon har tidigare arbetat som jurist på Boverket. Under sin tid på Boverket arbetade Anna i regeringsuppdraget för kompetensinsatser inom plan- och bygglagstiftningen. Några av dessa insatser var att ta fram webbutbildningar inom bland annat byggnadsnämndens PBL-tillsyn.
Dessförinnan har hon arbetat som beredningsjurist på mark- och miljödomstol och tillsynsjurist på kommun. Anna har flerårig erfarenhet av att föreläsa om plan- och bygglagstiftningen.

Sandra Larsson, jurist, Länsstyrelsen i Stockholms län


Sandra Larsson är jurist på Länsstyrelsen i Stockholm och arbetar med att överpröva kommunala beslut enligt PBL. Hon föreläser även på Kungliga Tekniska Högskolan i kurser om samhällsbyggnad. Sandra har varit med i en expertgrupp som tagit fram Boverkets webbutbildning om byggnadsnämndens PBL-tillsyn. Tidigare har hon arbetat som tillsynsjurist och bygglovshandläggare på kommun. Sandra har flerårig erfarenhet
av att föreläsa om plan- och bygglagstiftningen.