Dagvatten och skyfall i det befintliga gaturummet

Dagvatten och skyfall i det befintliga gaturummet

Hållbara metoder och verktyg för effektiv avvattning i ett förändrat klimat

23 oktober 2024

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Hur gaturummet förvaltas och utvecklas är centralt för att klara uppgiften att hantera mer dagvatten och förhindra översvämning vid skyfall på kommunens gator. Under denna kurs får du en översikt kring hur du kan arbeta med olika praktiska verktyg och metoder för effektiv avvattning av gaturummet i ett förändrat klimat.


Med de klimatförändringar vi ser redan idag, behöver vi öka möjligheterna att omhänderta mer vatten i gaturummen. Detta är ofta utmanande eftersom vi arbetar i miljöer med en befintlig infrastruktur, många hårdgjorda ytor och en ofta ganska begränsad budget.


Du som förvaltar kommunens gatuinfrastruktur vet att det finns ett stort behov av att utveckla våra gator så att vi kan hantera den ökade mängden vatten på ett bättre sätt. De flesta kommuner har tagit fram en dagvattenstrategi och skyfallsplan, och det ligger nu på väghållaren att uppfylla sina delar av planerna.


Vatten i vår stadsmiljö behöver inte vara något negativt. När vattnet leds till rätt plats förebygger vi översvämningar, samtidigt som vi kan använda vattnet för att till exempel minska konsekvenserna vid torka eller värmeböljor. Dessutom skapar vi bättre förutsättningar för att kunna rena större mängder av dagvattnet.


Under kursen får du fördjupa dina kunskaper kring vanliga frågor, så som: Hur ska vi utveckla det befintliga gaturummet för att klara avvattningen i ett förändrat klimat? Var börjar vi, och vilka insatser lönar sig bäst? Hur påverkas gatudrift och underhåll av ett nytt klimat med ökad nederbörd och fler extrema regn? Hur driftar vi de nya dagvattenlösningarna med öppna förstärkningslager som leder in vatten i gatukroppen, för att de ska fungera bra över tid?


Under kursdagen får du ta del av många olika praktiska exempel och lärdomar från lösningar och åtgärder som andra kommuner har arbetat med, för att kunna hantera en ökad mängd vatten i gaturummet och undvika översvämningar vid skyfall.


Flera av landets kunniga experter föreläser, och du kommer även få många möjligheter till diskussion kring aktuella frågor med både föreläsare och kollegor från andra kommuner runt om i landet.


Ur kursinnehållet:

  • Skyfallshantering – hur utvecklar vi gaturummet för att kunna hantera stora mängder vatten?

  • Skyfalls- och översvämningskartering – hur får vi kunskap om var vattnet rinner och samlas?

  • Blågröngrå system – hur fungerar BGG-systemet i gatumiljön?

  • Anläggning, drift och underhåll av innovativa dagvattenlösningar

  • Bärighet och vatten – hur påverkas konstruktionen?

  • Ombyggnation i befintlig gatuinfrastruktur för ökad avvattning – vad ska vi satsa på?

  • Dagvattenflöde – hur kan du göra enklare beräkningar?

  • Drift och underhåll av gaturummet i ett förändrat klimat – hur planera för nya behov?

hantera-dagvatten-i-gaturummet-studia-1
hantera-dagvatten-i-gaturummet-studia-2
hantera-dagvatten-i-gaturummet-studia-3
hantera-dagvatten-i-gaturummet-studia-4

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med att förvalta kommunens gaturum, till exempel som gatuförvaltare, gatuingenjör, driftingenjör, projektledare och gatuchef. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.


Datum: 23 oktober 2024


Plats: Vasagatan 50, Stockholm eller digitalt på distans via Zoom


Pris

Kurs i Stockholm: 8590 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 7590 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Johan Kjellin

Specialist vattenströmning och klimatanpassning, Tyréns AB

Kent Fridell

Landskapsingenjör och specialist inom Blågröngrå infrastruktur, Edge

Erik Simonsen

Senior utvecklingsledare, Ph.D/MSc, Heidelberg Materials Cement Sverige

Thomas Blomqvist

Landskapsarkitekt och projektledare inom anläggning, Forma Landskap