Tillsyn av dagvattenutsläpp – hur arbeta med tillsyn enligt miljöbalken?

Tillsyn av dagvattenutsläpp – hur arbeta med tillsyn enligt miljöbalken?

17 oktober 2024

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Under kursen fördjupar du din kunskap kring hur du arbetar med tillsyn av dagvattenutsläpp enligt miljöbalken. Efter kursen ska du med ökad säkerhet kunna prioritera rätt i ditt tillsynsarbete samt kunna ställa relevanta krav på olika verksamhetsutövare när det gäller deras dagvattenutsläpp, så att miljökvalitetsnormerna i recipienten kan uppnås.


Att utveckla arbetet med tillsyn av dagvattenutsläpp är viktigt för att vi ska kunna nå miljökvalitetsnormerna i våra vattenförekomster. Men att utöva tillsyn på verksamhetsutövares hantering av dagvatten och dagvattenanläggningar är komplext. Dagvattenutsläpp från olika typer av verksamheter påverkar möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna i recipienten och det är ofta svårt att reda ut vem som förorenar vattnet, för att sedan kunna ställa relevanta krav på verksamhetsutövarna.


Under denna kurs får du en juridisk genomgång av rådande praxis gällande kraven på verksamhetsutövare och rening av dagvattenutsläpp. Vi varvar den juridiska genomgången med praktiska exempel kring hur man hanterar frågor som rör tillsyn av dagvattenutsläpp i den kommunala verksamheten.


Efter kursen har du ökat din kunskap om hur du kan arbeta utifrån ett helhetsperspektiv kring dagvattenutsläpp för att kunna göra rätt prioriteringar i tillsynen, så att vi ökar möjligheterna att uppnå god status i recipienterna.


Ur kursprogrammet:

  • Vilka krav kan du ställa på rening av dagvattnet vid tillsyn enligt miljöbalken? De juridiska förutsättningarna

  • Vad är en dagvattenanläggning? Vad kan ingå i anläggningen?

  • Granskning av nya detaljplaner – vilka krav kan du ställa på dagvattenrening?

  • Vilka krav kan du ställa på VA-huvudmannens och andra verksamhetsutövares dagvattenutsläpp? Aktuella rättsfall och rättspraxis

  • Hur arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv kring dagvatten och miljöpåverkan i recipienten för att prioritera rätt i tillsynen?

  • Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan miljö/hälsa och VA när det gäller kontrollen av dagvattenutsläpp?

  • Tillsyn utifrån klagomål från fastighetsägare – hur hantera dessa ärenden?

tillsyn-pa-kommunens-dagvattenutslapp-studia-2
tillsyn-pa-kommunens-dagvattenutslapp-studia-3

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som miljöskyddsinspektör på landets kommuner. Även andra som arbetar med dagvattenfrågor och är intresserade av att fördjupa sina kunskaper kring tillsynsarbetet är välkomna till kursen.


Datum: 17 oktober 2024


Plats: Digitalt på distans via Zoom


Pris

Digitalt deltagande: 7 590 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Johanna Lindqvist

Advokat, Advokatfirman Lindahl

Carl-Johan Fredriksson

Enhetschef, Miljö och hälsoskyddsenheten, Kalmar kommun