Bygglov vid planstridigt utgångsläge eller när den sökta åtgärden strider mot dp

Prövning av bygglov vid planstridigt utgångsläge eller när den sökta åtgärden strider mot detaljplanen

När kan bygglov beviljas och när bör bygglov nekas?

19 september 2024

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Under denna kurs får du fördjupad kunskap om hur du gör en korrekt prövning av bygglov vid planstridigt utgångsläge eller då den sökta åtgärden strider mot detaljplanen.


Huvudregeln för att bygglov ska kunna ges är att både den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser ska överensstämma med detaljplanen och vidare att den sökta åtgärden inte strider mot detaljplanen. Byggnadsnämnden får dock i vissa fall ge bygglov för en åtgärd även vid avvikelser.


Ibland kan det vara svårt att avgöra när bygglov får ges. Under denna kurs ökar du din säkerhet i att effektivt och rättssäkert bedöma om utgångsläget är planstridigt och vilka möjligheter som finns att godta det. Du får också kunskap om möjligheterna att lämna lov med avvikelser för åtgärder som strider mot detaljplaner eller områdesbestämmelser. Under kursen kommer vi även att gå igenom ett antal vägledande rättsfall – hur har domstolen resonerat och vilka lärdomar kan vi dra av domarna?

Ur kursinnehållet:

  • Hur bedöma om ursprungsläget är planenligt?

  • När kan bygglov ges trots att kravet på planenligt utgångsläge inte är uppfyllt?

  • Tolkning av äldre planer och planbestämmelser vid prövning av bygglov – hur tolka begrepp som använts i äldre planer för korrekta och rättssäkra bedömningar?

  • Hur bedöma vad som är en liten avvikelse – hur tolka lagstiftningen i praktiken?

  • Övriga avvikelser från detaljplan – när får bygglov ges?

  • Hur göra en korrekt samlad bedömning i ett bygglovsärende?

  • Vad kan man göra om allt för många och stora avvikelser från detaljplanen har accepterats genom tiderna inom ett planområde?

  • Hur formulera tydliga och korrekta beslut om bygglov vid avvikelse från detaljplan?

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med handläggning av bygglov eller är bygglovschef. Andra intresserade är också välkomna att delta på kursen.


Datum: 19 september 2024


Plats: Digitalt på distans via Zoom


Pris:

Digitalt deltagande: 7 590 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Johan Larsson, jurist, Landahl Advokatbyrå


Johan har en bakgrund som förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner och som kommunjurist. Han har stor erfarenhet av handläggning och processföring i miljörättsliga frågor, plan- och byggfrågor, fastighetsrättsliga frågor och har därutöver arbetat med kommunalrätt och förvaltningsrätt. Johan har varit förordnad som expert i Strandskyddsutredningen och har bland annat medverkat i Regeringskansliets utbildningsinsatser inom Strandskyddsdelegationen och Boverkets PBL Kompetens. Han har också varit med och författat bl.a. publikationerna Fastighetsnomenklatur Fastighetsekonomi och fastighetsrätt (Studentlitteratur 2021) samt Lokala Ordningsföreskrifter – En handbok (Norstedts Juridik 2023).

Henrik Höglund, konsult vid Svefa, sakkunnig inom strandskydd, bygglov och

plan- och bygglagen


Henrik Höglund har över 20 års erfarenhet som handläggare av bygglov och strandskydd från flera olika kommuner. Han har bland annat medverkat i Regeringskansliets utbildningsinsatser inom Strandskyddsdelegationen och Ny PBL – på rätt sätt. Henrik har även medverkat i flera olika utredningar, nu senast i referensgruppen för Bygglovsutredningen och utredningen En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande.