Sekretessbedömning i VA-verksamheten

Sekretessbedömning i VA-verksamheten

22 oktober 2024, Stockholm
På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Tillhandahållandet av allmänna vattentjänster är en samhällsviktig verksamhet, vilket gör att skyddet av dessa anläggningar är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Under denna kurs fördjupar du dig kring hur du gör sekretessbedömningar i VA-verksamheten med stöd av offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Vi utgår från rättspraxis och med hjälp av den ger vi dig som deltagare en metod för att hantera frågorna om sekretessbedömning i din verksamhet.


Säkerheten för VA-försörjningen blir allt viktigare i takt med att säkerhetsläget i världen försämras. VA-huvudmannen ansvarar för att göra en sekretessbedömning inför utlämnande av allmänna handlingar. Vad som är känslig information ska identifieras samt vilka uppgifter som kan orsaka skada för samhället eller tredje person om de kommer i orätta händer.


Det är svårt att veta hur information ska skyddas och vilka uppgifter som får sekretessbeläggas samt med vilket stöd från de olika paragraferna om sekretess i OSL. Detta innebär att olika VA-huvudmän ofta kan göra olika sekretessbedömningar.


Vid en sekretessbedömning ska även en avvägning göras kring hur mycket information man ska skydda, så att inte sekretessen leder till andra typer av säkerhetsproblem. Exempelvis ska ledningsnätet inte kunna skadas vid ett grävarbete som utförs av en entreprenör, och verksamheter i vattenskyddsområden ska känna till vilka kemikalier de kan använda, utifrån den skyddszon de befinner sig i.


Under denna kurs fördjupar du din kunskap kring offentlighet och sekretess i VA-verksamheten samt får stöd kring hur du gör en sekretessbedömning vid utlämnande av handlingar, inför upphandlingar eller vid samarbeten med andra aktörer i projekt.


Vi kommer att utgå från rättspraxis och med hjälp av den ge dig som deltagare en metod för att hantera frågorna om sekretessbedömning i din verksamhet.


Ur kursinnehållet:

  • Säkerhet i VA-verksamheten – vad är det vi ska skydda?

  • Varför är frågan om sekretess så viktig inom VA-verksamheten?

  • När råder offentlighet och sekretess i VA-verksamheten? Grunderna kring sekretessbedömning

  • Var går gränsen för när sekretess råder i VA-verksamheten? Aktuella rättsfall

  • Vilken paragraf i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, ska man hänvisa till vid en sekretessprövning?

  • Sekretessbedömning vid utlämnande av handlingar inom VA-verksamheten

  • Sekretessbedömning vid offentlig upphandling inom VA-verksamheten

  • Sekretessbedömning vid projektsamarbeten inom VA-verksamheten

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som VA-huvudman och arbetar med tillhandahållandet av allmänna vattentjänster i olika roller. Arbetar du i kommunen och är intresserad av att fördjupa dig kring sekretessbedömningar i VA-verksamheten är du också välkommen till kursen!


Datum22 oktober 2024


Plats: Vasagatan 50, Stockholm eller digitalt på distans via Zoom


Pris:

Kurs i Stockholm: 8 590 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 7 590 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Gilbert Nordenswan

Jurist och grundare, Nordenswan Carlsson

Ludvig Lagerkranz

Jurist, Nordenswan Carlsson