Tillsyn av massor och masshantering

Tillsyn av massor och masshantering

Hur främja en miljö- och hälsomässigt säker, hållbar och cirkulär användning av massor i anläggningsarbeten genom effektivt tillsynsarbete?

26 september 2024

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Årligen uppstår från 60 till 200 miljoner ton massor i Sverige som en följd av samhällsbyggande. Samhällets målsättning är att främja och öka den miljö- och hälsomässigt säkra användningen av massor i anläggningsarbeten.


Tillsynsmyndigheterna har en mycket viktig men svår roll i att granska verksamhetsutövarens egenkontroll och undersökning av massor, för att säkerställa att massorna är miljö- och hälsomässigt säkra att hanteras och att de kan återanvändas för att nå mål kring hållbarhet och cirkularitet.


Det finns stora utmaningar när det gäller att kontrollera massors flöden och det är ofta svårt att bedöma om massor är avfall eller en säker produkt. Masshanteringen innebär dessutom stora kostnader för verksamhetsutövaren och felaktig hantering av massor som avfall kan få allvarliga konsekvenser för människors hälsa och miljön där de placeras.


Naturvårdsverkets uppdaterade vägledningsmaterial om återvinning av avfall i anläggningsändamål publiceras i fyra delar som fokuserar på undersökning, sammanställning av rättspraxis och tolkning av centrala begrepp kring masshantering. Den sista delen som avser utgångspunkter och beskrivning av vad som utgör en hållbar masshantering är på remiss under våren och sommaren 2024.


Kursen genomlyser de nya vägledningarna med några djupdykningar inom avfallsklassning, undersökningsstrategi, PFAS och egenkontroll enligt inkomna önskemål från målgruppen. Utbildningen blandar teori och praktiska bra och dåliga exempel på hantering av massor och tillsyn av masshantering.


Under den här kursen får du viktig kunskap om hur du kan arbeta rådgivande för en effektiv och likvärdig tillsyn av massor och masshantering. Dessutom får du lära och inspireras av Norrköpings kommuns arbete för att massor ska hanteras på bästa sätt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ur kursinnehållet:

  • Teori, lagstiftning och praxis gällande tillsyn av förorenad mark, massor och masshantering

  • Naturvårdsverkets nya vägledningar om masshantering och återvinning av avfall för anläggningsändamål

  • Undersökning av massor – strategi och metodik

  • Klassificering och karaktärisering av massor

  • Egenkontroll och granskning av egenkontroll vid hantering och återanvändning av massor samt mottagning av massor

  • PFAS och masshantering

  • Riskbedömning för hållbar masshantering

  • Lär och inspireras av Norrköpings kommuns arbete för att massor ska hanteras på bästa sätt ur ett hållbarhetsperspektiv

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller miljöinspektör på landets kommuner med frågor som rör tillsyn av massor och masshantering, eller med frågor rörande masshantering på länsstyrelse. Andra intresserade är också välkomna att delta på kursen.


Datum26 september 2024


Plats: Vasagatan 50, Stockholm eller digitalt på distans via Zoom


Pris:

Kurs i Stockholm: 8 590 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 7 590 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person.

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Louise Johansson, Miljökonsult inom förorenade områden, SWECO


Louise har en Magisterexamen i Markvetenskap. Hon har mer än 20 års erfarenhet som miljökonsult och från ledande roller inom Sweco efter tidigare anställningar inom miljötillsyn vid två mindre kommuner. Louise är seniorkonsult inom utredning av förorenade områden och bland annat inom projekt som innefattar hantering av massor och förorenade massor. Under kursen bjuder hon på praktiska exempel på hantering av massor i mark- och anläggningsprojekt från olika kommuner. Louise har hållit utbildningar inom masshantering och bland annat föredrag om upphandling för hantering av massor och hon medverkar i Swecos expertgrupp för granskning av Naturvårdsverkets remissförslag om hållbar masshantering.

Sarah Ryderheim, Miljökonsult inom avfall och resurshantering, SWECO


Sarah är Civilingenjör i Ekosystemteknik med inriktning miljösystem. Hon har tidigare arbetat vid Miljöförvaltningarna i Göteborg och Malmö men är sedan fem år konsult inom avfall och resurshantering. Sarah är specialiserad inom avfallslagstiftning och arbetar med tillståndsärenden och andra utredningar för avfallsanläggningar, BAT-slutsatser samt som specialist inom frågor om återvinning av avfall i anläggningsändamål. Sarah har tidigare medverkat i utbildningar och föredrag och är medförfattare till Avfall Sveriges rapport om Behandlingsmetoder av förorenade överskottsmassor. Även Sarah ingår i Swecos expertgrupp för granskning av Naturvårdsverkets remissförslag om hållbar masshantering.

Martin Heljedal, Masskoordinator, Strategisk samhällsutveckling, Norrköpings kommun


Martin Heljedal är civilingenjör inom logistik och arbetar med strategisk planering av masshantering i samhällsbyggnadsprojekt i Norrköpings kommun. Martin har arbetat i Norrköping sedan våren 2022, då tjänsten skapades och arbetade innan dess med praktiskt genomförande inom den privata byggsektorn. Martin har tidigare föreläst om Norrköpings masshanteringsarbete hos bland annat Klimatkommunerna och ett flertal branschträffar.


Norrköpings kommun har sedan 2020 drivit ett projekt för att se över hur kommunen kan påverka den lokala masshanteringen samt miljöpåverkan och kostnader kopplade till den. Arbetet är i första hand förebyggande och bedrivs i tidig planering, men också i praktiskt genomförande med bland annat ytor kopplade till tillfällig lagring av massor, ett forum för utbyte av massor mellan projekt och upphandlingskrav på kommunens entreprenörer.