Prövning av bygglov och förhandsbesked på jordbruksmark

Prövning av bygglov och förhandsbesked på jordbruksmark

Tillämpningen av plan- och bygglagen för en levande landsbygd – utan att äventyra framtida livsmedelsförsörjning

12 september 2023

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Under den här kursen får du fördjupad kunskap om hur du prövar bygglov och förhandsbesked på jordbruksmark och fattar korrekta beslut som har lagstöd.


Tillgången till jordbruksmark minskar i världen, samtidigt som behovet ökar. I Sverige försvinner en stor del på grund av exploatering i form av bebyggelse.


Ett mål i den nationella livsmedelsstrategin är att den totala livsmedelsproduktionen ska öka, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Detta mål har aktualiserats i och med det oroliga omvärldsläget, där värdet av nationell livsmedelsförsörjning har blivit tydligt. 


Kommunerna har en nyckelroll i att hitta strategier och åtgärder som bevarar jordbruksmarkerna och tryggar livsmedelsförsörjningen för framtiden. Detta samtidigt som vi vill ha en levande landsbygd där människor både kan bo och arbeta.


Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (3 kap. 4 § miljöbalken)


Det kan ofta vara utmanande att tillämpa denna bestämmelse i praktiken. Vad utgör egentligen jordbruksmark och hur kan vi avgöra om den är brukningsvärd? När kan förhandsbesked eller bygglov beviljas på eller i anslutning till jordbruksmark?


Detta är några av de frågor som behandlas under denna fördjupningskurs med fokus på prövning av bygglov och förhandsbesked på jordbruksmark.


Efter att ha deltagit på kursen kan du med ökad säkerhet fatta korrekta beslut som har lagstöd.


Ur kursinnehållet:

  • Hur vägs olika intressen mot varandra och hur skapa en levande landsbygd utan att äventyra framtida livsmedelsförsörjning?
  • Vad utgör jordbruksmark?
  • Hur avgörs om jordbruksmarken är brukningsvärd?

  • Hur avgöra om bygglov eller förhandsbesked kan beviljas på betesmark?

  • Hur avgöra om den ansökta bebyggelsen tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse?

  • Hur avgöra om det finns annan mark som kan tas i anspråk i stället?

  • När kan bygglov eller förhandsbesked beviljas på eller i anslutning till jordbruksmark?

  • Genomgång och analys av aktuella rättsfall från MÖD – vilka slutsatser kan vi dra

MålgruppKursen riktar sig till dig som arbetar med handläggning av bygglov och förhandsbesked.


Datum: 12 september 2023


Plats: Digitalt på distans via Zoom


Pris:

Digitalt deltagande: 7 500 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Christian Arnbom

Advokat och delägare, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB


Advokat Christian Arnbom arbetar med miljö-, bygg- och entreprenadrättsliga frågor på advokatbyrån Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB. Han har sedan 2010 bland annat biträtt kommuner med rådgivning rörande tillämpningen av plan- och bygglagen. Christian ingår i Norstedts Juridiks expertgrupp inom plan- och byggrätt och miljörätt.