Mobilitetslösningar vid detaljplanering och plangenomförande

Mobilitetslösningar vid detaljplanering och plangenomförande

3 juni 2024, Stockholm

På denna kurs kan du även delta digitalt på distans


Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du arbetar med mobilitetsåtgärder vid detaljplanering och plangenomförande, så att du skapar förutsättningar för att mobilitetslösningarna kommer på plats i exploateringsprojektet och även bibehålls över tid.


Idag är det allt fler kommuner som använder sig av flexibla parkeringstal vid bedömningen av parkeringsbehov vid stadsutveckling. Om byggherren kan visa att de kommer att vidta mobilitetsåtgärder kan p-talet sänkas. På så sätt ökar den byggbara marken i projektet, samtidigt som behovet av bilburet resande minskar.


Att marken kan nyttjas för fler bostäder skapar incitament för byggherren, men det är ofta en utmaning för kommunen att i planprocesser och vid genomförandet av detaljplanen knyta upp de föreslagna mobilitetslösningarna, så som bilpooler, kollektiva cyklar eller andra typer av hållbara transportlösningar, så att de även genomförs i projektet och bibehålls över tid.


Mobilitetslösningar är ett nytt element vid detaljplanering och plangenomförande som inte finns specifikt reglerat i någon lagstiftning, utan vi behöver ha breda kunskaper inom flera olika områden för att kunna lösa frågan och undvika risker.


Under denna kurs fördjupar du dig kring hur du kan arbeta vid detaljplanering och plangenomförande för att få rätt anpassade mobilitetslösningar på plats i exploateringsprojekt, som leder till effektivare markutnyttjande och ökat hållbart resande, för en bättre stadsmiljö.


Ur kursinnehållet:

  • Mobilitetslösningar för hållbar stadsutveckling – hur arbeta från planering till genomförande för att uppnå mobilitetslösningar som fungerar?

  • Juridiska ramar – hur kan mobilitet regleras i detaljplan och de olika genomförandeavtalen?

  • Vad bör stå med i planbeskrivningen gällande mobilitetsåtgärder? Hur reglera frågan i plankartan med planbestämmelser?

  • Avtalsskrivning för att säkerställa att mobilitetslösningarna kommer på plats och bibehålls över tid – exploateringsavtal och andra typer av avtal

  • Vad är en lämplig ansvarsfördelning för genomförandet av mobilitetsåtgärder mellan kommunen och exploatören?

  • Att räkna på mobilitet – en exploateringskalkyl

  • Hur använder vi markanvisningsverktyget för att få mobilitetslösningarna att gå från plan till genomförande och även bibehållas över tid? Erfarenheter från Rosendalsprojektet i Uppsala

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med detaljplanering och plangenomförande i kommunen, till exempel som planarkitekt, trafikplanerare/trafikingenjör, mark- och exploateringsingenjör eller projektledare inom exploatering. Även andra intresserade är välkomna till kursen.


Datum: 3 juni 2024


Plats: Vasagatan 50, Stockholm eller digitalt på distans via Zoom


Pris:

Kurs i Stockholm: 8 590 kronor exklusive moms. I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.


Digitalt deltagande: 7 590 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Föreläsare

Malin Gibrand, Trafik- och samhällsplanerare med ansvar för affärsområdet Human mobilitet, Trivector Traffic

Rasmus Sundberg, Trafik- och samhällsplanerare med ansvar för affärsområdet Samskapad Stadsutveckling, Trivector Traffic

Christian Rydén, Trafik- och samhällsplanerare med fokus på hållbara transporter och mobilitetslösningar, Trivector Traffic

Tomas Vesterlin, Jurist och civilingenjör med fastighetsrättslig inriktning, Vesterlins

Jonathan Molund, Programledare för stadsutvecklingsprojektet Ulleråker,

Uppsala kommun