Tillsyn inom vattenskyddsområden

Tillsyn inom vattenskyddsområden

20–21 november 2024

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Under denna kurs fördjupar du din kunskap kring hur du arbetar med tillsyn inom vattenskyddsområden. Du får praktisk vägledning kring tolkning av den komplexa lagstiftningen och du ökar din kunskap om hur föroreningar sprids i grund- och ytvatten. En stor del av kursen ägnas åt hur du arbetar med prövning och tillsyn av verksamheter inom vattenskyddsområden, för att säkerställa att skyddsföreskrifterna efterlevs.


Idag inrättas allt fler nya vattenskyddsområden, samtidigt som skyddsföreskrifter uppdateras i äldre befintliga vattenskyddsområden, i syfte att öka skyddet av vatten som används eller kan komma att användas till dricksvattenförsörjning. Vattenskyddsområden är viktigt för en långsiktigt hållbar användning av vattenresurserna och för att minimera riskerna att förorena dricksvattnet – både idag och för kommande generationer.


Ett vattenskyddsområde ska vara korrekt avgränsat och indelat i skyddszoner, utifrån ett underlag som håller god kvalitet. Skyddet av vattentäkter är en kontinuerlig process, och arbetet med prövning och tillsyn av verksamheter inom vattenskyddsområdet är en viktig del i detta arbete.


Under denna kurs får du som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken inom vattenskyddsområden fördjupning och praktisk vägledning kring hur du ska tolka den komplexa lagstiftningen, samt hur du arbetar med tillsyn och prövning av verksamheter inom ett vattenskyddsområde i praktiken.


Du lär dig även mer om hur ett vattenskyddsområde instiftas och avgränsas samt hur underlagen som ligger till grund för detta ser ut. Vi ägnar stor del av kursen till att ge praktiska exempel kring hur du kan arbeta med riskbedömning av olika typer av verksamheter, så att syftet med bestämmelserna i skyddsföreskrifterna inte överträds.

Ur kursinnehållet:

  • Grundvatten- och ytvattentäkter – sårbarhet, spridning av föroreningar samt olika föroreningars påverkan på vattenkvaliteten

  • Hur utformas ett vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter? Underlag, utredning och riskanalys

  • Regelverket för inrättande och skydd av vattenskyddsområden

  • Prövning och tillsyn inom vattenskyddsområden – hur förhåller sig tillsynen av vattenskyddsområden till de generella bestämmelserna om tillsyn enligt miljöbalken?

  • Tillsynsstrategier för att bedriva tillsyn i vattenskyddsområden – hur arbeta?

  • Hur riskbedöma en miljöfarlig verksamhet som ligger inom vattenskyddsområde? Bedömningsgrunder i olika typer av ärenden

  • Erfarenheter från ett tillsynsprojekt för att säkerställa skyddandet av vattenskyddsområde – ”Vatten i Skåne” 2020–2021

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som miljöinspektör på kommunen och till handläggare på länsstyrelsen, som arbetar med tillsyn inom vattenskyddsområden. Även andra som vill öka sin kunskap om tillsyn inom vattenskyddsområden är välkomna till kursen.


Datum: 20–21 november 2024


Plats: Digitalt på distans via Zoom


Pris:

Digitalt deltagande: 9 990 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Helen Eklund, hydrogeolog, Sweco

Agnes Larfeldt, advokat, Agnes advokater

Maria Hübinette, verksamhetsledare, Kungälvs kommun

Maria Hansson, vattenhandläggare, Länsstyrelsen Skåne